V mesačnom výkaze nám oznamujete

  • príjmy vašich zamestnancov - našich poistencov,
  • ich vymeriavací základ,
  • celkovú výšku preddavku za všetkých vašich zamestnancov - našich poistencov aj
  • sumu preddavku za každého zamestnanca samostatne.

Po 1.1.2021 nám výkaz zasielate výhradne elektronicky prostredníctvom bezplatnej Elektronickej pobočky. V nej nám dáta zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém alebo len predplníte do vopred pripraveného formulára. (Pozn.: Na základe novely zákona o zdravotnom poistení už nie je možné po 31.12.2020 za dvoch či jedného zamestnanca zasielať výkaz papierovo.)

V prípade nesprávne vykázaných údajov je potrebné zaslať opravný výkaz do 30 dní odo dňa doručenia chybového protokolu od zdravotnej poisťovne.

Kód v mesačnom výkaze

Pri vypĺňaní mesačného výkazu používajte kód 2400 - čo je kód našej zdravotnej poisťovne určený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné sú ustanovené v § 20 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. Formu, vzory a štruktúru listinných výkazov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webe.