Bankové spojenia

Obchodné meno
IČ DPH

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

SK2022051130

IČO
Kód poisťovne

35 942 436

24

DIČ
Registrácia

202 205 1130

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 3627/B


Čísla účtov

Pre rôzne skupiny platiteľov používame odlišné čísla
účtov a indetifikačné údaje. Nájdete ich na tejto stránke .