Urobil tak po tom, ako konanie o vydaní predchádzajúceho súhlasu prerušil a následne bol poisťovňou Dôvera vyzvaný na upustenie od nečinnosti a pokračovanie v konaní. „Úrad sa vo svojom rozhodnutí, ktoré 30.5.2022 doručil zdravotnej poisťovni Dôvera, odvoláva na tvrdenie Policajného zboru, ktoré podľa záverov Úradu nevytvára jednoznačný, nespochybniteľný a právne relevantný základ pre trvanie prerušenia správneho konania,“ uviedol právny zástupca Dôvery Peter Kubina.