Ako sa platia zdravotné odvody z dividend?

Aktualizované: 10. 03. 2016

Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend?

Vymeriavacím základom sú tie nezdaňované dividendy, ktoré vznikli za účtovné obdobie až po 1.1.2011. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 ako nezdaňovaných príjmov sa poistné nevypočítava a neplatí.

Staré podiely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, však dani podliehajú a fyzická osoba (daňovník) ich priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov. A z príjmov, ktoré dani podliehajú, sa vypočítava poistné.

Ak boli alebo sú takéto podiely na zisku vyplatené v roku 2015 alebo 2016, poistné sa z týchto príjmov vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. (Pozn.: Ak boli napríklad podiely na zisku z roku 2003 vyplatené v roku 2015, poistné z nich sa vypočítava v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2015, ktoré zdravotná poisťovňa vykoná do 30.9.2016).

Dividenda je

 • podiel na zisku (okrem podielu na zisku a.s. alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - Burza cenných papierov v Bratislave),
 • vyrovnací podiel [okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementára komanditnej spoločnosti (k. s.)] – pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.).

Info: do 31.12.2015 „dividendou“ bol aj podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.), preto ak v roku 2015 osoba prijala likvidačný zostatok, musí z neho zaplatiť poistné

Dividendy za obdobie 1.1.2011 až 31.12.2012

 • poistné sa vypočíta jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %; pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %,
 • platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend "Oznámením o príjmoch za rok ..." (napr. podiely na zisku za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2015 oznámia poistenci „Oznámením o príjmoch za rok 2015“). Tlačivo nájdete na tejto stránke,
 • lehota na podanie "Oznámenia ..." zdravotnej poisťovni je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend (napr. oznámenie za rok 2015 poistenci predložia do 31. mája 2016),
 • vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ toho-ktorého roka, v ktorom boli vyplatené. (Napr.: ak v roku 2015 boli vyplatené podiely na zisku z roka 2011 v sume 9 000 €, poistenec na oznámení uvedie sumu 8 588 € =       9 000 € - 412 € (412 € je minimálny vymeriavací základ roka 2015) . Pozn.: za tento rok 2016 budú oznámenie poistenci predkladať až budúci rok do 31. mája 2017 a odpočítavať budú minimálny základ 429 €),
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámi fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

Dividendy od slovenskej spoločnosti vzniknuté za účtovné obdobia po 1.1. 2013

 • poistné sa platí preddavkovo (t. j. nie raz ročne podľa ročného zúčtovania poistného),
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom preddavku na poistné z týchto dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely priznáva,
 • platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom platiteľa dividend (podrobnosti sú uvedené vo vyhláške č. 116/2014 Z. z.). Tlačivo nájdete na tejto stránke,
 • lehota na predloženie Výkazu platiteľa dividend zdravotnej poisťovni je do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené,
 • splatnosť preddavku na poistné z dividend je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. ak družstvo dividendu vyplatí 21. mája 2016, preddavok na poistné musí družstvo vykázať a tiež zaplatiť do 8. júna 2016),
 • preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, ale najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2016 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 51 480 (pre porovnanie v roku 2015 sa preddavok vypočítaval najviac zo sumy 49 440 €).
 • celoročné poistné z príjmov z dividend a porovnanie so zaplatenými preddavkami na poistné sa vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného (celoročné poistné za rok 2015 sa vypočíta maximálne zo sumy 49 440 €; v roku 2016 najviac z 51 480 €).
 • platiteľ dividend nemá inú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni (iba povinnosť vypočítať, vykázať a odviesť preddavok z dividend).

Dividendy z cudziny za účtovné obdobia po 1.1. 2013

 • poistné sa vypočítava a platí jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom poistného z dividend vyplatených spoločnosťou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je fyzická osoba, t. j. prijímateľ dividend,
 • fyzická osoba oznamuje prijaté dividendy z cudziny „Oznámením o príjmoch za rok ...“ (tlačivo nájdete na tejto stránke),
 • lehota na predloženie „Oznámenia ...“ je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend [Napr. ak osoba v roku 2015 prijala dividendy z cudziny, musí táto osoba do 31.5.2016 zdravotnej poisťovni predložiť „Oznámenie o príjmoch za rok 2015“, v ktorom uvedie celú sumu prijatých dividend ( t.j. neodpočítava sa minimálny základ ako pri dividendách vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012, tak ako uvádzame vyššie)]. Dividendy z cudziny prijaté v roku 2016 budú poistenci oznamovať až na budúci rok do 31.5.2017,
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného,
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2015 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy      49 440 € (v roku 2016 najviac zo sumy 51 480 €).

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Koľko mám mesačne platiť na zdravotné poistenie?

Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nezamestnaná osoba majú určené minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie v roku 2018 nasledovne:

Čítať celú odpoveď
Platia študenti odvody?

Študovala som hneď po strednej škole 2 roky všeobecné lekárstvo v ČR, ale štúdium som zanechala a dva roky som pracovala. Teraz by som chcela ísť študovať všeobecné lekárstvo na Slovensko. Keď začnem študovať budem mať 23 a keď skončím 29 rokov. Aké poplatky z tejto situácie pre mňa vyplývajú, keďže budem mať počas štúdia viac ako 26 rokov a mám dva roky odštudované v zahraničí? A ako je to zdravotným poistením?

Čítať celú odpoveď
Práca v Rakúsku a odvody

Do konca augusta som ešte študentka a potom sa musím hlásiť na úrad práce.
Od 1.7 pracujem v Rakúsku, kde som, samozrejme, aj poistená zamestnávateľom....čo musím spraviť na našich úradoch? Musím sa odhlásiť z poisťovne? Dá sa to aj elektronickou formou? Musím sa potom od septembra hlásiť na úrade práce keď prácu už mám teraz?

Čítať celú odpoveď
Som živnostník aj konateľ s.r.o. Platím odvody dvakrát?

Zaujímalo by ma, ako by som musel platiť odvody do zdravotnej poisťovne súbežne ako SZČO aj ako konateľ v s. r. o. Mám živnosť aj založenú s. r. o. Platím zdravotné odvody z oboch foriem podnikania, alebo len z jednej?

Čítať celú odpoveď
Má byť študent počas prerušenia štúdia samoplatcom?

V akých prípadoch môže byť študent, ktorý prerušil zahraničné štúdium zo zdravotných dôvodov a je vyživovanú osobou u rodičov považovaný za samoplatcu zdravotného poistenia?
Aké doklady potrebuje rodič predložiť poisťovni, aby ho nebrala ako samoplatcu?

Čítať celú odpoveď
Čo sa považuje za príjem zo závislej činnosti?

Príjmami zo závislej činnosti sú najmä:

 • príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného, štátnozamestnaneckého pomeru alebo z obdobného vzťahu,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch a orgánoch územnej samosprávy,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu,
 • obslužné,
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti,
 • bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
Čítať celú odpoveď
Za koho všetkého platí odvody štát?

Štát platí za svojich poistencov, takzvaných poistencov štátu. Tu je ich kompletný zoznam:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa,
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa),
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ rodičovského príspevku,
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,
 • azylant, 
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,
 • poberateľ príspevku za opatrovanie,
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,
 • cudzinec zaistený na území Slovenska,
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,
 • zvýhodnený zamestnanec, t.j.osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 príjem nižší ako 539,35 eur; v roku 2015 príjem nižší ako 552,08 eur.)
Čítať celú odpoveď
Omylom som odoslal preddavok na poistné dvakrát.

Ak ste odviedli platbu dvakrát, vedieme ju ako preplatok. Odporúčame vám:

 • najbližšiu platbu znížiť o omylom zaplatenú sumu alebo
 • nasledujúcu platbu neodoslať vôbec.

Preddavok za konkrétny mesiac odrátame z preplatku, ktorý vám takto vznikol.

Čítať celú odpoveď
Ako môžem požiadať o vrátenie preplatku?

Žiadosť o vrátenie preplatku môžete podať v súlade so zákonom č. 580/2004 písomne na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Podpísanú a oskenovanú žiadosť nám môžete zaslať tiež na adresu info@dovera.sk. V žiadosti uveďte:

 • názov platiteľa/Meno priezvisko
 • sídlo, adresa
 • IČO, rodné číslo
 • telefonický kontakt
 • e-mail
 • za aké obdobie žiadate preplatok,
 • sumu preplatku,
 • dôvod preplatku,
 • forma úhrady (poštová poukážka alebo bezhotovostný prevod na účet - v tom prípade aj číslo účtu).

Preplatok vám podľa zákona vrátime do dvoch mesiacov od podania žiadosti.

Čítať celú odpoveď
Aké odvody mám platiť z príjmu z príležitostnej činnosti?

Ak mám uzavretú zmluvu podľa § 51 Občianskeho zákonníka (príležitostné činnosti) aké odvody do zdravotnej poisťovne budem musieť odvádzať?

Čítať celú odpoveď
Aké odvody platí žena na rodičovskej dovolenke, ak dieťa chodí do škôlky?

Pre mňa ako ženu na neplatenej rodičovskej dovolenke. Ako zistím, koľko mám platiť do zdravotnej poisťovne, ak chcem dať dieťa do škôlky na celý deň.

Čítať celú odpoveď
Ako sa môžem pripoistiť?

Pripoistenie je možné v komerčnej poisťovni, nie v zdravotnej poisťovni. Najčastejšie si môžete pripoistiť liečebné náklady pri ceste do zahraničia a náhradu ušlého príjmu pri hospitalizácii či počas práceneschopnosti.

Zdravotné pripoistenie v pravom slova zmysle na Slovensku neexistuje, keďže takmer všetko uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia zdravotné poisťovne.

Čítať celú odpoveď
Aké sú minimálne odvody?

V roku 2015 je minimálna suma preddavku na zdravotné poistenie 57,68 €  (resp. 28,84 € osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac).

Viac sa dozviete v tomto článku.

Čítať celú odpoveď
Na aké číslo účtu mám platiť odvody?

Viac sa o číslach účtov dozviete na tejto stránke.
Čítať celú odpoveď
Je samoplatiteľ to isté ako dobrovoľne nezamestnaná osoba?
Áno, v praxi to znamená to isté. Viac o platení odvodov ak patríte do tejto skupiny poistencov nájdete na tejto stránke.
Čítať celú odpoveď
Kto je považovaný za samoplatiteľa?

Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, ste vtedy, keď:

 • nie ste zamestnancom,
 • nie ste samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • nie ste poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát.
Čítať celú odpoveď
Prečo musím platiť odvody?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Čítať celú odpoveď
Kto musí platiť?

Verejné zdravotné poistenie je povinné, a preto má každý poistenec určené, kto za neho platí poistné.

Čítať celú odpoveď