Ročné zúčtovanie

Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2016. Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami od januára 2017, ročné zúčtovanie urobí ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa. Poistenec sám ročné zúčtovanie nevykonáva.
Ako sa vypočítava vymeriavací základ?

Vymeriavací základ z príjmov z podnikania, z ktorého zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v ročnom zúčtovaní, sa zisťuje nasledovne: k vášmu základu dane z daňového priznania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486. Základ dane a výdavky na zdravotné a sociálne poistenia nám oznámi Finančná správa SR z vami podaného daňového priznania a koeficient 1,486 je nemenná konštanta ustanovená zákonom o zdravotnom poistení. 

Čítať celú odpoveď
Mám súbeh zamestnaní a môj príjem nepresiahne 5 148 €, musím platiť zdravotné odvody?

Pri tejto výške príjmov predpokladáme, že ako „nízkopríjmový zamestnanec“ máte nárok na odpočítateľnú položku (akoby zľavu zo mzdového základu, z ktorého sa vypočítava poistné). Potom môžu nastať dve situácie. Prvou je, že v ročnom zúčtovaní poistného vám vznikne preplatok, ak vaši zamestnávatelia počas roka neuplatňovali odpočítateľnú položku a preddavky na poistné vypočítavali z vašich skutočne dosiahnutých mesačných zárobkov. Druhou je, že preplatok už v ročnom zúčtovaní nevznikne, pretože odpočítateľnú položku vaši zamestnávatelia uplatňovali už počas roka, preddavky na poistné teda reálne neplatili.

Čítať celú odpoveď
Bola som na materskej dovolenke celý rok a platí za mňa predsa štát, prečo mám platiť?

Platiť poistné musíte preto, lebo ste vo svojom daňovom priznaní za rok 2016 uviedli príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Práve z týchto príjmov sme vám v súlade s platným zákonom a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR vypočítali v ročnom zúčtovaní poistného nedoplatok. Údaje z vášho daňového priznania nám oznámila Finančná správa SR. Uisťujeme vás, že zároveň registrujeme aj to, že ste poberali materské a následne aj rodičovský príspevok. 

Čítať celú odpoveď
Platil som preddavky ako SZČO, prečo mám nedoplatok v ročnom zúčtovaní?

Nedoplatok bol vypočítaný z vašich príjmov živnostníka. V daňovom priznaní za rok 2016 ste uviedli príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a z týchto príjmov sme vám vypočítali aj celoročné poistné. Po odpočítaní preddavkov zaplatených počas roka vám vznikol nedoplatok v sume uvedenej v ročnom zúčtovaní.

Vymeriavací základ v ročnom zúčtovaní sa počíta nasledovne: k vášmu základu dane z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486.

Z takto vypočítaného vymeriavacieho základu sa vynásobením percentuálnou sadzbou poistného (14 %, prípadne 7 %, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím) zistí a vypočíta celková suma poistného.

Čítať celú odpoveď
Nerozumiem prečo mám nedoplatok v ročnom zúčtovaní, nikdy predtým som ho nemal. Ako mohol vzniknúť?

Nedoplatok vznikol preto, lebo ste v daňovom priznaní priznali „kapitálové/ostatné príjmy“ a každá osoba, ktorá má takéto príjmy (príjmy podľa § 7 alebo podľa § 8 zákona o dani z príjmov), musí z nich aj zaplatiť poistné. Základ dane nám oznámila Finančná správa SR a my sme z takto oznámených údajov vykonali ročné zúčtovanie. Jeho výsledkom je vám oznámený nedoplatok.

Čítať celú odpoveď
Prečo mi vyšiel nedoplatok v ročnom zúčtovaní? Veď zamestnávateľ za mňa odvádzal zdravotné odvody.

Nedoplatok máte preto, lebo ste u svojho zamestnávateľa mali  kolísavé príjmy. To znamená, že v priebehu roka 2016 vám zamestnávateľ vyplatil mesačnú odmenu vyššiu ako 4 290 € (t. j. presahujúcu maximálny mesačný vymeriavací základ) a zároveň vám počas roka vyplácal mesačné príjmy do tejto sumy.

Zamestnávateľ mohol vypočítavať preddavky mesačne maximálne zo sumy 4 290 €. V ročnom zúčtovaní sa ale poistné vypočítava z úhrnu príjmov skutočne dosiahnutých za celý rok (najviac ale zo sumy 51 480 €, túto sumu ste však vy neprekročili).

Čítať celú odpoveď