Dávka 601 - štruktúra výkazu

Aktualizované: 23. 04. 2012

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.

V tejto dávke budú platitelia poistného priebežne podľa oznamovacej povinnosti doručovať zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného.

Štruktúra vety 2. riadku

Číslo platiteľa poistného|Kód ZP|Kód pobočky ZP|Kalendárny mesiac|Kalendárny rok|Meno a priezvisko/obchodné meno|IČO|Rodné číslo|Číslo povolenia na pobyt|DIČ IČO DPH|Právna forma|Obec|Súpisné číslo|Ulica číslo|PSČ|Štát|Telefón|Fax|E-mail|Názov banky|Predčíslie účtu|Číslo účtu|Kód banky|Osoba zodpovedná za spracovanie|Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)|

Štruktúra vety 3. až n-tého riadku

Poradové číslo poistenca|Rodné číslo|Titul|Meno|Priezvisko|Kód zmeny|Platnosť zmeny|Dátum zmeny|Bezvýznamové identifikačné číslo|

Popis dávky

Oznámenie platiteľa poistného o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Smer: platitelia poistného -> ZP
Typ dávky: 601
Početnosť: priebežne za každého zamestnávateľa
Formát prenosu dát: textový súbor, prípona .typ dávky
Zloženie názvu súboru dávky: IDRRMMDD.TYP<
ID je 8-miestne identifikačné číslo organizácie alebo 9-10-miestne rodné číslo alebo 10 miestne číslo povolenia na pobyt platiteľa,
RR je koncové dvojčíslie roku vytvorenia dávky,
MM je mesiac vytvorenia dávky,
DD je deň vytvorenia dávky,
TYP je 3-miestny kód typu dávky.

Alternatíva 2 pre systémy, ktoré nepodporujú dlhé názvy súborov:
ZPRRMMDD.601, kde

ZP je kód zdravotnej poisťovne,
RR je koncové dvojčíslie roku vytvorenia dávky,
MM je mesiac vytvorenia dávky,
DD je deň vytvorenia dávky.

Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2)
Oddeľovací znak: |
Identifikácia dávky: podľa prípony názvu súboru .TYP a pomocou prvého riadku  

Obsah dávky

1. riadok – hlavička

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát
1. Charakter dávky P 1-1 CHAR  
2. Typ dávky P 3-3 INT  
3. IČO /Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt P 8-10 CHAR  
4. IČO prijímateľa dávky P 8-8 CHAR  
5. Kód ZP a pobočky ZP P 4-4 CHAR  
6. Dátum odoslania dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD
7. Poradové číslo dávky P 1-6 INT  
8. Počet viet tela dávky P 1-6 INT  
9. Počet médií N 1-3 INT  
10. Poradové číslo média N 1-3 INT  
Vysvetlivky k jednotlivým položkám
Charakter dávky: N – nová, O – opravná
Typ dávky: 601
IČO /Rodné číslo/ identifikačné číslo organizácie podľa číselníka IČO alebo rodné číslo povolenia na pobyt: číslo alebo číslo povolenia na pobyt platiteľa – odosielateľa dávky
IČO prijímateľa dávky: IČO prijímateľa dávky
Kód ZP a kód pobočky ZP: kód zdravotnej poisťovne a kód pobočky zdravotnej poisťovne
Dátum odoslania dávky: dátum odoslania dávky na ZP
Poradové číslo dávky: poradové číslo dávky platiteľa v kalendárnom roku
Počet viet tela dávky: udáva sa bez prvého a druhého riadku dávky – zodpovedá počtu oznamovaných poistencov
Počet médií: počet médií, na ktorých je dávka doručená
Poradové číslo média: poradové číslo média (1,2,3,...)

2. riadok – údaje o platiteľovi

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát
1. Číslo platiteľa poistného P 1-10 CHAR  
2. Kód ZP P 2-2 CHAR  
3. Kód pobočky ZP P 2-2 CHAR  
4. Kalendárny mesiac P 2-2 CHAR MM
5. Kalendárny rok P 2-2 CHAR RR
6. Meno a priezvisko/obchodné meno P 1-60 CHAR  
7. IČO P* 8-8 CHAR  
8. Rodné číslo P* 9-10 CHAR  
9. Číslo povolenia na pobyt P* 1-10 CHAR  
10. DIČ showdoc.dodocid=17.html IČ DPH N 1-13 CHAR  
11. Právna forma P 2-2 CHAR  
12. Adresa sídla – obec P 1-25 CHAR  
13. Adresa sídla – súpisné číslo N 1-8 CHAR  
14. Adresa sídla – ulica číslo P 1-35 CHAR  
15. Adresa sídla – PSČ P 5-5 CHAR  
16. Adresa sídla – štát P** 2-2 CHAR  
17. Telefón N 8-15 CHAR  
18. Fax N 8-15 CHAR  
19. E-mail N 1-64 CHAR  
20. Názov banky P 1-60 CHAR  
21. Predčíslie účtu N 1-6 CHAR  
22. Číslo účtu P 1-10 CHAR  
23. Kód banky P 4-4 CHAR  
24. Osoba zodpovedná za spracovanie P 1-50 CHAR  
25.
Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)
P***
5-34
CHAR

*    treba vyplniť jednu z položiek IČO, Rodné číslo, Číslo povolenia na pobyt
**  povinný parameter, ak ide o iný štát ako SR
*** povinná položka od 1.2.2014, ak nie je vyplnená položka 20 až 23

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
Číslo platiteľa poistného: číslo platiteľa poistného, ktoré prideľuje ZP
Kód ZP: kód zdravotnej poisťovne podľa číselníka ZP
Kód pobočky ZP: kód pobočky ZP
Kalendárny mesiac: číslo mesiaca, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
Kalendárny rok: koncové dvojčíslie roku, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
Meno a priezvisko/obchodné meno: identifikácia platiteľa
IČO: IČO platiteľa
Rodné číslo: rodné číslo platiteľa
Číslo povolenia na pobyt: číslo povolenia na pobyt platiteľa
DIČ/IČ DPH: daňové identifikačné číslo
Právna forma: FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba
Adresa sídla – obec: názov obce sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – súpisné číslo: súpisné číslo adresy sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – ulica číslo: názov ulice a číslo sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – PSČ: PSČ adresy sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – štát: kód štátu platiteľa podľa ISO 3166-1
Telefón: telefón platiteľa poistného
Fax: fax platiteľa poistného
E-mail: e-mail platiteľa poistného
Názov banky: názov banky alebo pobočky zahraničnej banky platiteľa
Predčíslie účtu: predčíslie účtu platiteľa poistného v banke
Číslo účtu: číslo účtu platiteľa poistného v banke
Kód banky: 4-miestny kód banky platiteľa
Osoba zodpovedná za spracovanie: osoba zodpovedná za spracovanie u platiteľa poistného

3. až n-tý riadok – telo dávky – údaje o poistencoch

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát
1. Poradové číslo poistenca P 1-5 CHAR  
2. Rodné číslo P* 9-10 CHAR  
3. Titul N 3-12 CHAR  
4. Meno P 1-24 CHAR  
5. Priezvisko P 1-36 CHAR  
6. Kód zmeny P 1-2 CHAR  
7. Platnosť zmeny P 1-1 CHAR  
8. Dátum zmeny P 8-8 DATE RRRRMMDD
9. Bezvýznamové identifikačné číslo P* 10-10 CHAR XX7XXXYYYY

P* - ak nie je vyplnené rodné číslo, treba vyplniť identifikačné číslo poistenca

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
Poradové číslo poistenca: poradové číslo poistenca v dávke
Rodné číslo: rodné číslo poistenca
Titul: titul pred menom poistenca
Meno: meno poistenca
Priezvisko: priezvisko poistenca
Kód zmeny: jednomiestny alebo dvojmiestny kód podľa metodického usmernenia (napr. 1A, 1B, ..., 1U, 2)
Platnosť zmeny: hodnoty Z, K, X podľa metodického usmernenia
Dátum zmeny: dátum, kedy došlo u poistenca k zmene platiteľa poistného
Bezvýznamové identifikačné číslo: bezvýznamové identifikačné číslo poistenca, ktoré prideľuje ÚDZS
Forma prenosu: e-mail

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Dávka 514 - štruktúra výkazu

Štruktúra výkazu v elektronickej forme. Štruktúra dávky 514 platná od 1.2.2015:

Čítať celú odpoveď
Dávka 580 - ročný výkaz

Štruktúra výkazu v elektronickej forme na účely ročného zúčtovania poistného.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Upozorní ma E-pobočka na chyby alebo nedodané dávky?

Áno, túto informáciu vám zobrazujeme hneď po prihlásení na úvodnej stránke vašej Elektronickej pobočky. Chybné alebo nedodané mesačné výkazy alebo hromadné oznámenia zobrazujeme vo veľkých oknách vyznačené farebne.

Čítať celú odpoveď
Je E-pobočka v sekcii platiteľ určená aj individuálnym platiteľom?

Táto sekcia je pre hormadných platiteľov, teda zamestnávateľov. Ak ste samoplatiteľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, využite rolu Poistenec.

Čítať celú odpoveď
Chcem si aktivovať E-pobočku ako platiteľ. Čo mám urobiť?

Na stránke E-pobočky vyplňte formulár. Zadajte požadované údaje, aby sme mohli pre vás pripraviť dohodu o elektronickej komunikácii. Na základe nej vám službu aktivujeme a vydáme aj prístupové údaje, ktoré budete pri prihlasovaní používať. Bude tiež potrebné potvrdiť validačný e-mail, ktorý vám zašleme.

Predpokladom na úspešnú registráciu je to, aby ste boli u nás registrovaný ako platiteľ.

Čítať celú odpoveď