Štatút súťaže

darcovia_krvi.jpg 1. Organizátor

Organizátorom súťaže je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436.

2. Účel

Účelom súťaže je poďakovanie bezpríspevkovým darcom krvi za ich činnosť pre spoločnosť.

3. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 2.6.2015 do 2.11.2015.

Súťaž bude pozostávať z piatich kôl, počas ktorých bude odovzdaných 10 kúpeľných poukazov (počas každého kola dva). Každé kolo súťaže sa začína v 2. pracovný deň v mesiaci uverejnením výzvy na fanúšikovských stránkach Moja krvná skupina na sociálnej sieti Facebook a končí 1. pracovným dňom nasledujúceho mesiaca vyhlásením darcov, ktorí budú na základe návrhov vyžrebovaní a získajú kúpeľné poukazy.

4. Podmienky účasti v súťaži

Zúčastniť súťaže sa môže každý a to tým, že do komentára pod výzvu podľa bodu 3. nominuje svojho kandidáta na výhru (ďalej len „nominant“).

Nominant  musí byť:

•    držiteľom:
-    Bronzovej plakety profesora MUDr. Jana Janského
-    Striebornej plakety profesora MUDr. Jana Janského
-    Zlatej plakety profesora MUDr. Jana Janského
-    Diamantovej plakety profesora MUDr. Jana Janského
-    alebo Medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického
•    aktívny darca, t.j. jeho posledný odber sa uskutočnil najneskôr 24  mesiacov pred vyžrebovaním, alebo bývalý darca starší ako 65 rokov
•    poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera

Výhercom súťaže nie je žiadna z osôb, ktoré uviedli svojich nominantov, ale nominované  osoby. Výhercu určí žrebovanie podľa bodu 6.

5. Zaradenie do žrebovania

Do žrebovania pre jednotlivé kolo súťaže je zaradený každý nominant, ktorého meno, t.j. celé meno a priezvisko bolo uvedené v komentári výzvy na účasť v súťaži v čase od 2. pracovného dňa v mesiaci po posledný deň kalendárneho mesiaca, počas ktorých bude súťaž prebiehať. Ak osoba navrhne v komentári svoje vlastné meno, tento návrh bude zo súťaže vylúčený. 

6. Žrebovanie

Žrebovanie dvoch výhercov z navrhnutých nominantov sa uskutoční vždy v 1. pracovných deň v mesiac nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola uverejnená výzva na zasielanie návrhov. Žrebovanie bude prebiehať na Odbore PR zdravotnej poisťovne Dôvera formou náhodného výberu – s použitím aplikácie Woobox určenej na žrebovanie víťazov súťaži na sociálnej sieti Facebook.  Mená dvoch výhercov budú uverejnené v ten istý deň po vyžrebovaní na fanúšikovských stránkach Moja krvná skupina na sociálnej sieti Facebook. Výhercom sa znovu nemôže stať osoba, ktorá sa už raz stala výhercom v ktoromkoľvek predchádzajúcom mesiaci trvania súťaže.

7. Výhry poskytnuté do súťaže

Výhry do súťaže poskytol organizátor. Výhry pozostávajú z 10 darčekových poukazov na víkendové kúpeľné pobyty v Kúpeľoch Brusno pre dve osoby, každý v hodnote 192 eur. Miestom pobytu v rozsahu troch dní a dvoch nocí je liečebný dom Poľana. Pobyt na osobu zahŕňa ubytovanie, plnú penziu formou bufetu, vstupnú lekársku prehliadku, 3 liečebné procedúry denne, voľný vstup do rehabilitačného bazéna, fitness, sauny a parného kúpeľa. Darčekový preukaz je platný do 31.3.2016.,

Organizátor bude výhercu informovať o výške výhry.

8. Výherca súťaže

Výhercom súťaže sa stáva nominant, ak:

•    Bol vyžrebovaný podľa bodu 6. tohto Štatútu
•    Splnil podmienky podľa bodu 4. tohto Štatútu
•    Ktorého meno bolo navrhnuté v komentári pod výzvou na uvedenie darcu krvi, ktorému by kúpeľným poukazom mala byť vyjadrená vďaka a najneskôr do 14 dní sa podarilo zistiť jeho kontaktné údaje
•    S ktorým sa organizátorovi podarilo spojiť najneskôr do 14 dní od získania kontaktných údajov
•    Preukázal, že je držiteľom niektorého z ocenení podľa bodu 4. tohto Štatútu
•    Preukázal, že je aktívnym darcom

9.    Odovzdanie výhry

•    Výhra sa poskytne výhercovi najneskôr do 30 dní od žrebovania
•    Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať občianskym preukazom a preukazom zdravotného poistenia
•    Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry

10. Všeobecné a záverečné ustanovenia

•    Výhry nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako bola stanovená organizátorom súťaže. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.
•    Organizátor si vyhradzuje právo upraviť pravidlá súťaže, vrátane miesta a času jej trvania.

•    Organizátor upravil podmienky súťaže dňa 1. júla 2015