Aký je kód zdravotnej poisťovne Dôvera?

Aktualizované: 05. 04. 2012

 Kód je 24.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Číselník chýb pre spätné dávky

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.

Čítať celú odpoveď
Musím s dávkou zaslať aj faktúru?

Je na vás, či pridáte aj faktúru. Výnimkou sú lekárne, ktoré faktúru prikladajú spolu s lekárskymi predpismi a poukazmi.

Čítať celú odpoveď
Ako vám mám zaslať dávku?

Najneskôr 10 dní po ukončení mesiaca. Zúčtovacie dávky by mali byť na CD nosiči, USB kľúči alebo inom dátovom nosiči. Ich dátové rozhranie určuje metodickými usmerneniami Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Najjednoduchšie je vybaviť zúčtovanie aj fakturáciu prostredníctvom služby Elektronická pobočka. Ak preferujete byrokraciu, využívajte adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 494 01 Nitra 1.

Čítať celú odpoveď
Ako rýchlo mi zaplatíte za poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

 Splatnosť je 30 dní od doručenia dávok a faktúry. Tento čas sa môže úmerne predĺžiť, ak.

  • nám zašlete faktúru s formálnymi nedostatkami a opravenú faktúru nestihnete zaslať aspoň 10 dní pred pôvodným termínom splatnosti,
  • výsledkom zúčtovania je iná suma ako vo vašej faktúre. V takomto prípade je lehota splatnosti 10 dní od doručenia opravného účtovného dokladu alebo faktúry, ktorú sme vystavili vo vašom mene.
  • sme vám dodané zúčtovacie doklady vrátili pre neúplnosť alebo nesprávnosť vykázaných výkonov.
Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď