Ako poslať dávku a vyúčtovať zdravotnú starostlivosť

 

Publikované: 07. 10. 2019

Ako zašlete dávku

Dávky  - finančné zúčtovanie zdravotnej starostlivosti zasiela poskytovateľ zdravotnej poisťovni elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky, do 10 dní od konca aktuálneho mesiaca.

Dátové rozhranie elektronicky zasielaných dávok určuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, metodickým usmernením v aktuálnom znení 5/2015.

Spôsob zabezpečenia je určený štandardmi zdravotníckej informatiky.

Dávky už nie je možné, na základe aktuálne platnej legislatívy, zasielať v listinnej podobe.

Zdravotná poisťovňa sprístupňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania dávok finančného zúčtovania (povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 3) elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zriadený prístup do Elektronickej pobočky, zdravotná poisťovňa mu poskytne prihlasovacie údaje, potrebné na tento prístup, na účel kontroly výsledku spracovania dávok.


Vy zašlete, my skontrolujeme

Prijaté dávky spracujeme a skontrolujeme. Ak ste nám nezaslali faktúru, vystavíme ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, no na inú sumu ako suma po revízii, vystavíme vám opravný doklad (dobropis alebo ťarchopis). Faktúru, dobropis alebo ťarchopis potvrdíte, na faktúru doplníte jej číslo a podpísaný doklad nám zašlete.

Výsledok zúčtovania a kontroly môžete reklamovať podaním reklamačnej zúčtovacej dávky.
Zúčtovanie aj fakturáciu vybavíte jednoducho prostredníctvom služby Elektronická pobočka.

Pokiaľ poskytovateľ nemá zriadený prístup do elektronickej pobočky, môže kontaktovať zákaznícke centrum zdravotnej poisťovne 0800 150 155 alebo poskytovateľ@dovera.sk


Kedy vám zaplatíme

Zdravotnú starostlivosť vám uhradíme do 30 dní odo dňa doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry. V prípade, že vám vznikla povinnosť  potvrdiť  Dobropis/Ťarchopis/Faktúru vystavenú v mene poskytovateľa, faktúra je splatná 10 dní odo dňa doručenia týchto dokladov.

Náš tip:
Peniaze uhrádzame na účty uvedené v zmluve. Ak sa číslo vášho účtu medzičasom zmenilo, doručte nám túto zmenu overenú podpisom vášho štatutárneho zástupcu, a to poštou alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.


Číselník chýb pre spätné dávky

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.


Zúčtovanie lekárenskej starostlivosti

Od júna 2019 prešli lekárne na nový spôsob finančného vyúčtovania, na základe zasielaných dispenzačných záznamov. Túto povinnosť priniesla lekárňam (aj výdajniam zdravotníckych pomôcok) zmena legislatívy. Týka sa všetkých lekární s výnimkou očných optík.

Lekárne teda od 1.6. 2019 posielajú dávky (lekárske predpisy, lekárske poukazy) formou dispenzačných záznamov. Tie slúžia ako podklad na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti. Nové usmernenie sa týka lekární aj výdajní zdravotníckych pomôcok. Nevzťahuje sa na starostlivosť poskytnutú očnou optikou.

Novela zákona 581/2004 Z. z., § 8, odsek 16 presne hovorí:  „Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa § 7 ods. 3. Podkladom na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti sú dispenzačné záznamy vytvorené poskytovateľom lekárenskej starostlivosti; to sa nevzťahuje na starostlivosť poskytnutú očnou optikou.“

Dispenzačné záznamy pošlete aj skontrolujete jednoducho elektronicky

Lekárne majú, podľa zákona, povinnosť zasielať dispenzačné záznamy online pri každom výdaji lieku alebo pomôcky. Zdravotná poisťovňa tieto záznamy zaeviduje, spracuje a oznámi lekárni, ktoré zo zaslaných dispenzačných záznamov akceptuje pre skoršiu úhradu a pre ktoré bude požadovať aj zaslanie papierových predpisov.

Ak papierový predpis obsahuje čiarový kód, lekárnik musí tento kód načítať a zapísať ho do dispenzačného záznamu.

Aj v prípade, že papierový predpis neobsahuje čiarový kód, lekárnik musí k tomuto predpisu vytvoriť dispenzačný záznam ako podmienku úhrady. Jeho súčasťou má byť aj identifikátor preskripčného záznamu (čiarový kód z predpisu), ak existuje.

Lekárnik nájde prehľad všetkých zaslaných dispenzačných záznamov kedykoľvek vo svojej Elektronickej pobočke (prípadne aj priamo v lekárenskom softvéri cez webové služby). 

Vystavenie faktúry

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nepožaduje papierový doklad tvoria samostatnú faktúru. Podkladom pre jej vystavenie sú údaje (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – bez doloženia papierových predpisov) sprístupnené lekárni v Elektronickej pobočke najneskôr 5. deň  po skončení mesiaca.

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa požaduje doloženie papierových dokladov, budú uhradené štandardným režimom tak ako doteraz. Teda, akonáhle bude mať lekáreň sprístupnený prehľad zúčtovania v Elektronickej pobočke, zašle do zdravotnej poisťovne vyžiadané papierové doklady. Tie poisťovňa skontroluje a sprístupní lekárni podklady pre fakturáciu (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – s doložením papierových predpisov) prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Znamená to, že lekáreň predloží faktúry na dvakrát - zvlášť pre predpisy bez papiera (úhrada v skrátenej lehote) a zvlášť pre papierové predpisy (úhrada v štandardnej lehote). Lekáreň bude fakturovať sumy len za uznané dispenzačné záznamy, čím sa zamedzí vzniku dobropisov. Všetky neuznané dispenzačné záznamy môže lekáreň opraviť a zaslať do poisťovne v nasledujúcom zúčtovacom období.

Chyby a opravy

Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí pri odoslaní dispenzačného záznamu, odporúčame ich storno a opravu. Po skončení zúčtovacieho obdobia budú totiž dispenzačné záznamy dočasne „uzamknuté“ a v tom čase nebude možné zo strany lekárne v nich robiť žiadne úpravy.

Storno alebo opravu môže lekáreň urobiť až po skončení vyúčtovania (po sprístupnení príslušných prehľadov), kedy neuznané dispenzačné záznamy poisťovňa odblokuje a umožní lekárni ich opravu.

Vo svojej Elektronickej pobočke nájdete Prehľad dispenzačných záznamov. Môžete si pozrieť výsledky ich zúčtovania aj prehľad chybových protokolov. Všetky dokumenty si podľa potreby  môžete exportovať a vytlačiť.

Lekárenskú starostlivosť vám preplatíme aj rýchlejšie

Konkrétne pravidlá revízie a preplácania dispenzačných záznamov si určuje každá zdravotná poisťovňa sama. Podľa zákona sme povinný vám zaplatiť zdravotnú starostlivosť najneskôr do 30 dní od doručenia potrebných dokladov.

Dôvera však uhrádza svojim partnerom elektronické predpisy v skrátenej lehote už do 10 pracovných dní od doloženia faktúry. Lehotu 30 dní si uplatňujeme len u tých dispenzačných záznamov, ku ktorým je podľa zákona nutné doložiť aj papierové doklady.


Ďalšie témy:


Najčastejšie sa pýtate

Ako si overím, či nie je môj pacient dlžník?

Zadajte rodné číslo vášho pacienta, prípadne jeho meno a priezvisko na tejto stránke. Hneď vidíte výsledok. Pacient s nárokom len na neodkladnú starostlivosť je podfarbený červenou. Tomu uhradíme len neodkladnú starostlivosť, odkladnú si hradí sám. 

Výhodu majú lekári s aktivovanou bezplatnou službou Elektronická pobočka. V nej je vyhľadávanie v zozname jednoduchšie (nie je potrebné zadávať overovací kód).

Čítať celú odpoveď
Ako si overím, či je môj pacient váš poistenec?

Využite overenie na tejto stránke. Stačí zadať rodné číslo vášho pacienta, online vám dáme vedieť, či ho evidujeme ako nášho poistenca alebo nie. Ak nie, môže vám pomôcť portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čítať celú odpoveď
Kde nájdem indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu?

 Môžete si ho stiahnuť alebo prečítať na tomto mieste.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Aký je kód zdravotnej poisťovne Dôvera?

 Kód je 24.

Čítať celú odpoveď
Ako mám elektronicky zaslať dávku?

Po prihlásení sa do E-pobočky kliknite v ľavom menu na pole Odoslanie dávok. Na tejto obrazovke už môžete priamo vybrať z vášho počítača dávky pripravené na odoslanie. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Zobrazí sa okno so súbormi vo vašom počítači. Vyberte z neho dávku na odoslanie a kliknite na Otvoriť. Keď chcete pokračovať, kliknite na modré tlačidlo Ďalej.

Zobrazia sa dávky pripravené na odoslanie. Ak sú z rôznych zmlúv a rôznych období, máte ich uložené v záložkách. Môžete si vybrať, či nám pošlete iba dávku, alebo k nej pripojíte aj faktúru alebo iné sprievodné dokumenty ako lekárska správa, sprievodné listy k dávkam, prepúšťacia správa a podobne. Pripojenie faktúry aj dokumentov je dobrovoľné.

Čítať celú odpoveď
Ako viem, že môžem v E-pobočke potvrdiť faktúru?

Túto informáciu vám prehľadne zobrazíme hneď na úvodnej stránke Elektronickej pobočky v okne s názvom Doklady na potvrdenie. Rýchlo tak zistíte, koľko dokladov by ste mali potvrdiť, za aké obdobie sú aj na akú sumu sú vystavené.

Potvrdenie je jednoduché – stačí kliknúť na slovo Potvrdiť zobrazené pri každom doklade. Je to skratka do zoznamu faktúr práve na tú faktúru, resp. dobropis alebo ťarchopis, ktoré treba potvrdiť.

Zobrazí sa vám stránka, kde si môžete pozrieť detail faktúry, rovnako tak môžete faktúru potvrdiť vyjadrením vášho súhlasu s ňou.

Súhlas sa dáva tak, že napíšete váš variabilný symbol a meno a priezvisko osoby, ktorá súhlas vyjadruje. Následne stlačíte modré tlačidlo Súhlasím.

Čítať celú odpoveď
Môžem v E-pobočke zaslať aj reklamačnú dávku?

 Áno. Ak máte výhrady, môžete podať písomné námietky a zaslať reklamačnú dávku obsahujúcu len riadky s namietanými zdravotnými výkonmi v časti Odoslať dávky.

Čítať celú odpoveď
V E-pobočke je funkcionalita na overenie dávky. Čo mi umožňuje?

Môžete si overiť správnosť dávok ešte predtým, ako nám ich zašlete. Overenie nie je povinné. Je však výhodné, pretože sa vyhnete zbytočnému opravovaniu dávky a jej opätovnému zasielaniu.

Táto kontrola sa zameriava na to, či vaša dávka neobsahuje formálne alebo obsahové chyby. Koľkokrát si dáte jednu dávku skontrolovať, je na vás – počet overení nie je limitovaný.

Pozor, táto kontrola nie je zároveň kontrolou revíznou. To znamená, že po overení voči číselníkom a registrom zdravotnej poisťovne bude vaša dávka ešte predmetom revíznej kontroly.

Čítať celú odpoveď
Musím s dávkou zaslať aj faktúru?

Je na vás, či pridáte aj faktúru. Výnimkou sú lekárne, ktoré faktúru prikladajú spolu s lekárskymi predpismi a poukazmi. Viac informácií.

Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Elektronická pobočka pre poskytovateľa