Ak v zozname nie som, znamená to, že nemám žiaden dlh?

Aktualizované: 14. 03. 2012

To, že nie ste v zozname dlžníkov, automaticky neznamená, že máte voči nám vysporiadané všetky vaše záväzky. V zozname uvádzame iba údaje od roku 2009, môžeme však evidovať vaše staršie dlhy alebo príslušenstvo.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Poslali ste mi výkaz nedoplatkov. Ako môžem voči nemu podať námietky?

Postupujte podľa poučenia vo výkaze. Podajte námietky v stanovenej lehote a k námietke predložte doklady, ktoré preukážu skutočnosti, ktoré preukážu vaše tvrdenia. Všetky námietky dôkladne prešetríme a ak sa ukáže, že výkaz nedoplatkov naozaj nie je správny, zrušíme ho.

Na námietky bez vecného odôvodnenia sa neprihliada.

Námietky podajte elektronicky na portáli pre dlžníkov dlhy.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Aké sankcie mi hrozia, keď neplatím? Môžete mi dať pokutu?

Áno, hrozí vám pokuta, no nie od nás, ale od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

My môžeme od vás žiadať úrok z omeškania podľa dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na výpočet sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, použije sa ročná úroková sadzba 15 %.

Navyše, v prípade exekúcie sa vaše náklady zvýšia o exekučné trovy.

Dlžníci majú problém pri získavaní úverov a dotácií z eurofondov. Riskujú tiež to, že za plánovanú zdravotnú starostlivosť (napríklad kúpele alebo plánovanú operáciu) si budú platiť.

Čítať celú odpoveď
Ako zistím, za aké mesiace nemám zaplatené poistné?

Kontaktujte nás na Zákazníckej linke 0850 850 850 alebo na emailovej adrese info@dovera.sk. Zapíšeme si vaše údaje a na základe nich vám naši odborníci do piatich pracovných dní poskytnú odpoveď.

Čítať celú odpoveď
Zamietli ste moje reklamáciu voči zverejneniu v zozname dlžníkov, no ja s tým nesúhlasím.

Reklamáciu môžete podať iba vtedy, ak sa objavili nové skutočnosti, ktoré ste nedokladovali predtým.

Čítať celú odpoveď
Čo mi hrozí, keď je v zozname dlžníkov môj zamestnávateľ?

Nemusíte mať obavy, podľa zákona vám preplatíme neodkladnú aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Vás ako zamestnanca sa riziká nepreplatenia starostlivosti netýkajú.

Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje, čo je odkladná a čo neodkladná starostlivosť?

Rozhoduje o tom lekár.

No v prípade, že pacient je dlžník, je lekár povinný vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytovateľ vyplní tento formulár.

Čítať celú odpoveď
Ako budete riešiť moju reklamáciu zoznamu dlžníkov?

Naši zamestnanci reklamáciu prevezmú do 24 hodín od jej podania. Po obdržaní všetkých dokladov ju najneskôr do 15 kalendárnych dní vybavíme. O výsledku vás budeme informovať.

V prípade, že ste zaslali reklamáciu prostredníctvom Elektronickej pobočky, informáciu o stave a riešení reklamácie máte k dispozícii priebežne.

Ak bola reklamácia zaslaná inou formou, výsledok vám oznámime poštou.

Čítať celú odpoveď
Našiel som sa v zozname, ale nie som si vedomý dlhu.

Môžete podať reklamáciu – preferujeme elektronicky na info@dovera.sk, prípadne aj poštou. K reklamácii je potrebné priložiť dokumenty, ktoré potvrdia vaše tvrdenia v reklamácii.

Čítať celú odpoveď
Ako často sa zoznam dlžníkov aktualizuje?

Zoznam aktualizujeme denne, aj keď zo zákona túto povinnosť nemáme. Ak si dlh uhradíte, istý čas trvá prevod a hlavne spracovanie platby, no maximálne do 7 kalendárnych dní vás zo zoznamu vymažeme.

Čítať celú odpoveď
Keď dlh uhradím, vrátite mi peniaze, ktoré som zaplatil u lekára?

Nie, spätne za túto liečbu neplatíme, keďže rozhodujúce obdobie je v momente, keď sa zdravotná starostlivosť poskytuje.

Keď ste v tom čase na zozname a máte nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť, uhrádzame za vás len túto zdravotnú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Aké sú pravidlá tvorby zoznamu dlžníkov na webe?

Platiteľ (samoplatiteľ, živnostník alebo zamestnávateľ) sa do zoznamu dostane vtedy, keď nám nezaplatil od 1. 1. 2009 poistné alebo preddavky na poistné za tri mesiace, prípadne má nedoplatok z ročného zúčtovania a zároveň jeho dlh dosahuje viac ako 10 €.

Čítať celú odpoveď
Ako mám požiadať o splátkový kalendár?

Požiadať môžete najjednoduchšie elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, osobne na ktorejkoľvek pobočke vyplnením žiadosti alebo zaslaním žiadosti na našu korešpondenčnú adresu v Nitre.  Podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď