Po zistení, že poistenec je verejne zdravotne poistený v zahraničí, jeho verejné zdravotné poistenie na Slovensku zaniká a zároveň končí aj platnosť Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

O tejto zmene vás poskytovateľov informujeme v Elektronickej pobočke v Zozname vygenerovaných dokumentov. Konkrétne v časti Kapitačný protokol - „Informatívny protokol prírastkov a úbytkov "za aktuálny mesiac (Dohoda ukončená, dôvod: Odchod poistenca do EÚ).

Čo treba robiť

Na základe informácie zo zdravotnej poisťovne k uvedenému dátumu ukončíte dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo svojom informačnom systéme a odošlete nám úbytkovú dávku.Takto budete mať aktuálny prehľad o svojich poistencoch, ktorí odišli do inej krajiny EÚ alebo EHP.

Pri ošetrení takéhoto poistenca môžu nastať 4 najčastejšie prípady:

  1. Poistenec sa preukáže slovenským preukazom poistenca s označením EÚ, ktorý mu vydala jedna zo slovenských zdravotných poisťovní na základe zaevidovaného nárokového EÚ formulára E106/E109/E120/E121(EÚ) alebo prenosného dokumentu S1(EÚ).
  2. Poistenec sa preukáže platným európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP/EHIC), ktorý mu vydala zahraničná zdravotná poisťovňa.
  3. Poistenec sa preukáže platným Náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia, ktorý mu vydala zahraničná zdravotná poisťovňa.
  4. Poistenec sa preukáže prenosným dokumentom S2, ktorý mu vydala zahraničná zdravotná poisťovňa.

Vykazovanie zdravotnej starostlivosti za poistenca EÚ

Poskytnutú zdravotnú starostlivosť za poistenca podľa predošlých bodov 1 - 4 nám vykážete v hromadných dávkach, v jednej samostatnej faktúre za príslušné zúčtovacie obdobie s charakterom dávky „E". V prípade, že sa jedná o opravnú dávku, tak s označením „F" a v prípade, že posielate dodatočnú/aditívnu dávku, používajte označenie „G".

Najčastejšie prípady

1) Ak poistenec preukazuje svoj nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa bodu 1, teda preukazom poistenca s označením EÚ vystaveným zdravotnou poisťovňou v SR:

Uvediete ho pod rodným číslom, resp. bezvýznamovým identifikačným číslom prideleným ÚDZS, ktoré má uvedené na preukaze poistenca s označením EÚ.

image (25).png

image (26).png

2) Ak poistenec preukazuje svoj nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa bodu 2-4:

  • Prenosným dokumentom S2 vystaveným príslušnou zahraničnou inštitúciou
  • Európskym preukazom zdravotného poistenia(EPZP/EHIC)
  • Náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia

V dávke v zmysle platného metodického usmernenia UDZS uvediete tieto údaje:

  • Členský štát poistenca
  • Identifikačné číslo poistenca
  • Pohlavie

Pozor! U týchto poistencov sa v dávke neuvádza rodné číslo.

image (27).png

Podrobnosti o vykazovaní EÚ poistencov nájdete v Metodickom usmernení 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou na tejto stránke.