1. Podľa § 119 ods. 5 zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach je za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku pri predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti zodpovedný predpisujúci lekár. Aj podľa §120 ods. 2 platí, že za úplnosť a správnosť vyplnenia preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu zodpovedá lekár, ktorý preskripčný záznam, lekársky predpis alebo lekársky poukaz vyplnil.
  2. V § 119 ods. 5 zákona 362/2011 sa zároveň uvádza, že ak ide o humánny liek, ktorý obsahuje liečivo uvedené v prílohe č. 1 a v zozname kategorizovaných liekov, predpisujúci lekár môže po uvedení názvu liečiva, doplnku ATC, cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia a počtu balení uviesť na lekárskom predpise aj názov humánneho lieku, doplnok názvu podľa údajov uvedených v zozname kategorizovaných liekov a kód humánneho lieku. Z tohto ustanovenia vyplýva, že lekár, ak sa rozhodne uviesť konkrétny liek, mal by uviesť liek a doplnok názvu podľa kategorizačného zoznamu.
  3. Zákon 362/2011 v §119 ods. 7 jasne definuje, čo sa považuje za liek, ktorý sa pri generickej preskripcii môže nahradiť. Definícia je nasledovná: „Náhradný humánny liek je humánny liek s rovnakým liečivom, rovnakou cestou podania, rovnakou liekovou formou a rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme, rovnakou alebo nižšou úhradou zdravotnej poisťovne a s rovnakou alebo nižšou úhradou pacienta ako liek predpísaný v preskripčnom zázname a na lekárskom predpise." V prípade, ak lekár zodpovedný za správnosť vyplnenia preskripčného záznamu uvedie nekategorizovaný liek nehradený z verejného zdravotného poistenia, t.j. s nulovou úhradou, nemôže poskytovateľ lekárenskej starostlivosti v zmysle tejto definície vydať liek s vyššou úhradou zdravotnej poisťovne.
  4. Pre úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia je nemenej dôležitý zákon 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v §3 ods. 2 a 3 definuje úhrady za lieky poskytované pri poskytovaní v rámci ambulantnej alebo lekárenskej starostlivosti. Podľa ods.2 tohto zákona platí: „Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť") alebo lekárenskej starostlivosti zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktoré sú predpísané a použité v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname".
  5. Podľa § 88 ods. 7 písm. a) zákona 363/2011 môže zdravotná poisťovňa len po vopred udelenom súhlase uhradiť, najviac vo výške podľa odseku 12, liek, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. V prípade, že neexistuje predchádzajúce schválenie zdravotnou poisťovňou, nie je možné nekategorizovaný liek uhradiť.
  6. Zdravotná poisťovňa zaviedla kontroly na vstupe pri ukladaní preskripčného záznamu. Systém lekára upozorní, ak predpisuje nekategorizovaný liek.
    Uloženie preskripčného záznamu s nekategorizovaným liekom nie je možné automaticky zamietnuť. Dôvodom je, že existujú lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ich výdaj je však viazaný na lekársky predpis.
  7. V ustanovení §121 ods. 2 zákona 362/2011 je uvedené, že ak má osoba, ktorá vydáva liek pochybnosti o správnosti lekárskeho predpisu alebo o správnosti preskripčného záznamu alebo o správnosti dávkovania lieku z hľadiska prekročenia najvyššej jednotlivej a dennej dávky liečiva a nemožno tieto pochybnosti odstrániť ani po overení u predpisujúceho lekára, liek nevydá.