Aby sme vám to uľahčili, pripravili sme pre vás prehľad, čo a akým spôsobom nám treba vždy dať vedieť.

Podľa všeobecných zmluvných podmienok máte povinnosť bez zbytočného odkladu oznamovať nám všetky zmeny týkajúce sa:

 • údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie ambulancie (napr. zmena názvu PZS, adresy sídla, štatutárneho zástupcu, druhu zdravotníckeho zariadenia, odborného zástupcu, miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia)
 • identifikačných a kontaktných údajov vrátane čísla bežného účtu (napr. zmena korešpondenčnej adresy, telefónu, mailu, bankového spojenia, kontaktnej osoby)
 • zoznamu oddelení, ambulancií a lekárov alebo kódov, ktoré vám pridelil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (napr. zmena v kóde PZS, v počte lekárov a v rozsahu ich úväzkov v jednotlivých ambulanciách)

Okrem týchto informácií však potrebujeme mať aktualizované aj doklady k vášmu prístrojovému vybaveniu, doklady o vozovom parku, certifikáty, akreditácie, doklady o vzdelaní, neprítomnosť (dovolenka, dlhodobá PN) a ordinačné hodiny.

Zároveň, v prípade zmeny lekára prvého kontaktu u poskytovateľa, ktorý má na seba naviazané kapitačné dohody, nám treba oznámiť, či v rámci poskytovateľa je potrebné urobiť prevod kapitovaných poistencov a na ktorého lekára.

Podobne, v prípade ukončenia pracovného pomeru držiteľa grid karty u poskytovateľa (ak grid karta zostáva naďalej v platnosti) nám treba nahlásiť nového držiteľa tejto grid karty.

Ako nahlasovať zmeny

1) Elektronicky alebo bežnou poštou

Tlačivo pre nahlasovanie zmeny identifikačných údajov v prípade, že sa zmenil:

 • názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto trvalého pobytu
 • DIČ, IČ DPH
 • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 • bankové spojenie / IBAN
 • mená a funkcie konajúcich osôb
 • kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • iné údaje
Žiadosť o zmenu alebo doplnenie údajov
Čestné vyhlásenie úväzky
Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia
Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii

Poslať nám ich môžete emailom na adresu [email protected] alebo klasickou poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.; Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Rovnakým spôsobom nám môžete poslať aj prvé tlačivo. Zároveň na všetky oznámenia môžete využiť aj elektronickú pobočku prostredníctvom schránky správ cez typ otázky „Doklady k zmluve, zmeny kódov a úväzkov, žiadosti".

2) Cez elektronickú pobočku

Niektoré údaje si môžete upraviť sami priamo vo svojej elektronickej pobočke. Zároveň v nej vidíte, aké údaje o vás evidujeme my. Ak už nie sú aktuálne a nedajú sa online upraviť, oznámte nám ich zmenu emailom alebo poštou.