Sú zamerané na kontrolu najbežnejšie predpisovaných vakcín nad rámec platného očkovacieho kalendára (ATC skupiny J07CA09, J07AL02, J07AL52) a na kontroly indikačných obmedzení u ATC skupín B01AB06, C02CA06, G04BD08, R03AK11, R03AK10, G04BD12, A07EC02, A10BA02, G04CB01.

1. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise liekov s účinnou látkou nadroparín parent. 19 KU (ATC skupina B01AB06, doplnok ATC: parent. 19 KU). V prípade, že sa pri predpise liekov z ATC skupiny B01AB06 nadroparín parent. 19 KU uvedú iné diagnózy ako I80.1; I80.2; I80.3; I80.8; I80.9; I81; I82.0; I82.1; I82.2; I82.3; I82.8; I82.9; I87.00; I87.01, zobrazí sa varovanie: „Liečba nadroparínom (ATC B01AB06) parent. 19 KU je indikovaná iba pri liečbe hlbokej žilovej trombózy“.

2. Kontrola počtu dávok pri predpise vakcín proti diftérii, tetanu, čiernemu kašľu, haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitíde B a vakcín proti pneumokokom (ATC skupiny J07CA09, J07AL02, J07AL52). Ak sa pri predpise vyššie uvedených vakcín zistí, že už boli na daného poistenca vydané 3 dávky vakcíny, objaví sa varovanie: „Poistencovi už boli vydané tri dávky príslušnej vakcíny (%KodATCSkupina), predpisujete vakcínu nad rámec očkovacieho kalendára“.

3. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise  liekov s účinnou látkou urapidil (ATC skupina C02CA06). Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s artériovou hypertenziou nedostatočne kontrolovanou pri kombinácii antihypertenzívnych liečiv.
Ak lekár pri predpise neuvedie niektorú z diagnóz
I10.00, I10.01, I10.10, I10.11, I10.90, I10.91,
I11.00, I11.01, I11.90, I11.91,
I12.01, I12.90, I12.91,
I13.00, I13.01, I13.10, I13.11, I13.20, I13.21, I13.90, I13.91,
I15.00, I15.01, I15.10, I15.11, I15.20, I15.21, I15.80, I15.81, I15.90, I15.91

a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne sa nedohľadá predchádzajúci výdaj liekov, ktorých kód ATC skupiny začína na C02 (okrem urapidilu C02CA06) alebo C03, C07, C08, C09, a ak medzi nimi nie sú aspoň dva rôzne produkty vydané v minulosti, zobrazí sa varovanie: „Liečba urapidilom (C02CA06) je indikovaná iba pri liečbe artériovej hypertenzie nedostatočne kontrolovanej pri kombinácii antihypertenzívnych liečiv“.

4. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise liekov s účinnou látkou solifenacín (ATC skupina G04BD08). Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom, alebo chloridom trospia.
V prípade, že nie je pri predpise solifenacínu uvedená niektorá z diagnóz  N31.0, N31.1, N31.2, N31.80, N31.81, N31.82, N31.88, N31.9 a zo zdravotnej starostlivosti vykázanej v minulosti sa nezistí výdaj lieku z niektorej z ATC skupín: G04BD04, G04BD06 alebo G04BD09, zobrazí sa varovanie: „Liečba solifenacínom (G04BD08) je indikovaná iba pri liečbe hyperaktívneho (nestabilného) močového mechúra alebo naliehavej inkontinencie pri pacientoch, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom, alebo chloridom trospia“.

5. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise kombinácie formoterolu a flutikazónu (ATC skupina R03AK11). Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme, u ktorej sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy.
Ak lekár pri predpise neuvedie niektorú z diagnóz J45.0, J45.1, J45.8, J45.9 a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne sa nedohľadá predchádzajúci výdaj liekov, ktorých kód ATC skupiny začína na R03BA alebo R03AC, a ak medzi nimi nie sú aspoň dva rôzne produkty vydané v minulosti, objaví sa varovanie: „Liečba formoterolom a flutikazónom (R03AK11) je indikovaná iba pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme, pri ktorej sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola ochorenia“.

6. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise kombinácie vilanterolu 184 mcg a flutikazónfuroátu 22 mcg (ATC skupina R03AK10, doplnok ATC: inhal. 184/22 mcg (30 dávok)). Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme, pri ktorej sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy.
Ak nie je pri predpise uvedená niektorá z diagnóz J45.0, J45.1, J45.8, J45.9 a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne sa nedohľadá predchádzajúci výdaj liekov, ktorých kód ATC skupiny začína na R03BA alebo R03AC, a ak medzi nimi nie sú aspoň dva rôzne produkty vydané v minulosti, systém vyhlási varovanie: „Liečba vilanterolom a flutikazónfuroátom (R03AK10, 184/22 mcg (30 dávok)) je indikovaná iba pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme, pri ktorej sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola ochorenia“.

7. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise mirabegronu (ATC skupina G04BD12). Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom alebo chloridom trospia.
V prípade, že nie je pri predpise mirabegronu uvedená niektorá z  diagnóz N31.0, N31.1, N31.2, N31.80, N31.81, N31.82, N31.88, N31.9 a zo zdravotnej starostlivosti vykázanej v minulosti sa nezistí výdaj lieku z niektorej z ATC skupín G04BD04, G04BD06 alebo G04BD09, zobrazí sa varovanie: „Liečba mirabegronom (G04BD12) je indikovaná iba pri liečbe hyperaktívneho (nestabilného) močového mechúra alebo naliehavej inkontinencie pri pacientoch, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom, alebo chloridom trospia“.

8. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise mesalazínu s predĺženým uvoľňovaním - ATC skupina A07EC02, doplnky ATC:
p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg (100 ks),
p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg (60 ks),
p.o. predĺžené uvoľňovanie 1500 mg (100 ks),
p.o. predĺžené uvoľňovanie 2000 mg (60 ks).

Hradená liečba je indikovaná pri Crohnovej chorobe lokalizovanej v tenkom čreve a ileocekálnej oblasti pri zlyhaní liečby mesalazínom bez riadeného uvoľňovania a pri liečbe ulceróznej kolitídy, ak sa pri liečbe mesalazínom bez riadeného uvoľňovania stav pacienta zhoršil podľa indexu aktivity ulceróznej kolitídy (Schroeder/UCDAI).
V prípade, že nie je pri predpise mesalazínu s predĺženým uvoľňovaním uvedená niektorá z diagnóz K50.0, K50.82, K50.88, K50.9, K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, K51.9 a zo zdravotnej starostlivosti vykázanej v minulosti sa nezistí výdaj mesalazínu bez riadeného uvoľňovania, t.j. mesalazínu bez indikačného obmedzenia, zobrazí sa varovanie: „Liečba mesalazínom s predĺženým uvoľňovaním je indikovaná pri liečbe Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy iba pri zlyhaní liečby mesalazínom bez riadeného uvoľňovania“.

9. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise metformínu s predĺženým uvoľňovaním - ATC skupina A10BA02, doplnky ATC:
p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg (60 ks),
p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg (60 ks),
p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg (60 ks),
p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg (120 ks).

Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.
V prípade, že nie je pri predpise metformínu s predĺženým uvoľňovaním uvedená niektorá z diagnóz
E11.01, E11.11, E11.20, E11.21, E11.30,
E11.31, E11.40, E11.41, E11.50, E11.51,
E11.60, E11.61, E11.80, E11.81, E11.90,
E11.91,E11.72, E11.73, E11.74, E11.75

a zo zdravotnej starostlivosti vykázanej v minulosti sa nezistí výdaj metformínu bez riadeného uvoľňovania, t.j. metformínu bez indikačného obmedzenia, zobrazí sa varovanie: „Liečba metformínom s predĺženým uvoľňovaním je indikovaná pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín“.

10. Kontrola indikačného obmedzenia pri predpise finasteridu (ATC skupina G04CB01). Hradená liečba sa môže indikovať pri príznakoch dolných močových ciest (LUTS) sprevádzajúcich benígnu hyperpláziu prostaty u mužov s objemom prostaty väčším ako 30 cm3.
V prípade, že lekár nepredpíše lieky z ATC skupiny G04CB01 pre muža a neuvedie diagnózu N40, zobrazí sa varovanie: „Liečba je indikovaná iba pri príznakoch dolných močových ciest (LUTS) sprevádzajúcich benígnu hyperpláziu prostaty u mužov s objemom prostaty väčším ako 30 cm3“.

Veríme, že zavedenie nových kontrol vám poskytne účinnú pomôcku pri predpisovaní liekov z vyššie uvedených ATC skupín a zároveň vám pomôže znížiť počet chýb, s ktorými sa najčastejšie stretávame pri revíznej činnosti.