Keďže medicína dnes už dokáže nielen zachrániť život po mozgovej príhode, ale aj vrátiť pacienta späť do každodenného života, od júna 2021 uhrádzame našim poistencom aj špeciálnu neurorehabilitáciu v LDCH pri Mestskej poliklinike Hlohovec a vo FBLR nemocnici sv. Michala v Číži.

Jedným z prvých pacientov, ktorým LDCH v Hlohovci dokázalo vrátiť veľkú mieru samostatnosti, je 60-ročný Ondrej K. Po prekonaní prvej cievnej mozgovej príhody hemoragického typu bol na 10. deň preložený z akútnej nemocnice do Hlohovca, kde absolvoval 48-dňový rehabilitačný pobyt.

Vďaka tomu došlo uňho k zlepšeniu FIM (functional independence measurement) indexu o 139 % na výslednú hodnotu 98 (max je 126 bodov) a k zlepšeniu rozšíreného Barthelovej testu o 192 % na výslednú hodnotu 175 (max je 190 bodov). Modifikovaná Rankinova škála sa uňho zmenila zo 4. stupňa (ťažké obmedzenie) na 2. stupeň (ľahké obmedzenie).

Podobný pokrok dosiahol aj pán Gustáv Vaško, u ktorého sme zmiernenie následkov po CMP zachytili na krátkom videu. 


Pacient potrebuje viac

Obe zazmluvnené zdravotnícke zariadenia spĺňajú najprísnejšie kritériá v súvislosti so včasnou neurorehabilitáciou. „Postupne chceme zabezpečiť takúto kvalitnú rehabilitáciu našim poistencom z celého Slovenska. Vzhľadom na počet pacientov s porážkou by sme na Slovensku potrebovali tri - štyri podobné špičkové pracoviská," priblížil zámer Dôvery Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne.

Nedostatok fyzioterapeutov v bežnej nemocnici nedovoľuje poskytovať pacientovi rehabilitáciu 3 až 4 hodiny denne. Rovnako v nemocniciach nie je vždy dostupný psychológ a logopéd. A po prepustení domov väčšinou už rehabilitácia nepokračuje vôbec. „V špecializovanom rehabilitačnom zariadení pacienti absolvujú 4 až 6 procedúr denne, čiže intenzívna rehabilitácia trvá minimálne tri hodiny každý deň," zdôrazňuje Marian Faktor.

Kľúč má v rukách lekár

Do špecializovaného rehabilitačného zariadenia môže pacienta poslať jedine lekár z nemocnice, ktorá pacientovi poskytla akútnu zdravotnú starostlivosť. Ide teda o preklad z lôžka na lôžko. Lekár posúdi, či je pacient na takúto rehabilitáciu vhodný a následne dohodne preklad do špecializovaného rehabilitačného zariadenia.

Aktuálne podmienky pre preklad pacienta na včasnú neurorehabilitáciu:

 • poistenec po ataku náhlej cievnej mozgovej príhody s postihnutím 2. - 4. stupňa podľa modifikovanej Rankinovej škály
 • bez kontraindikácií
 • pacient musí byť stabilizovaný, schopný transportu, musí byť schopný absolvovať intenzívnu rehabilitáciu a musí mať nastavenú liečbu komorbidít

Pod stabilizovaným stavom sa pre tento účel rozumie splnenie nasledujúcich podmienok (súčasne):

 • GCS ≥ 9
 • kardiopulmonálne kompenzovaný
 • bez známok renálneho zlyhávania
 • iniciovaná liečba komorbidít
 • rozšírená Nortonovej škála od 19 bodov (stredné riziko vzniku dekubitov)

Ako to vyzerá v praxi

Ide o priamy preklad stabilizovaného pacienta v subakútnom štádiu ochorenia na včasnú neurorehabilitáciu po vzájomnej dohode zdravotníckych zariadení. Dĺžka rehabilitácie je 14 až 49 dní podľa zdravotného stavu pacienta. Ak sa pacientov stav nezlepšuje (efekt rehabilitácie je nedostatočný), pacient je prepustený domov alebo zdravotná starostlivosť pokračuje na štandardnom ODCH lôžku.

V špecializovaných zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú včasnú neurorehabilitáciu, musí byť dvojnásobný počet fyzioterapeutov a sanitárov oproti minimálnym personálnym požiadavkám (Výnos MZSR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení) a musí byť tiež zabezpečená internistická starostlivosť.

Kontakty

Ak je vo vašej kompetencii požiadať o preklad pacientov po CMP, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, neváhajte osloviť Číž alebo Hlohovec cez tieto kontakty:

Číž:

Hlohovec:

 • mphc.sk
 • primárny telefonický kontakt MUDr. Mária Čechová: 0910 105 906
 • sekundárny telefonický kontakt: 033/5331088email:
 • [email protected]