Zoznam kontrol na vstupe pri ukladaní dispenzačného záznamu:

1.    Kontrola zákonných pravidiel pri výdaji na základe predpisu vystaveného neatestovaným lekárom.

Chyba sa zobrazí pri UlozDocasnuZS v prípade, že pôjde o predpis bez čiarového kódu vystavený neatestovaným lekárom (odb. 801 a 088), ktorý  nespĺňa zákonné pravidlá t.j.

  • predpis iba pri prepustení z lôžkového oddelenia s uvedením dátumu prepustenia alebo
  • predpis z ústavnej pohotovostnej služby a iba
  • s vyplnenými údajmi o odporúčajúcom/poverujúcom lekárovi.

Zobrazí sa chybová hláška: „Predpis bez čiarového kódu vystavený neatestovaným lekárom (odb. 801 a 088) nespĺňa zákonné pravidlá (predpis iba pri prepustení z lôžkového odd. s uvedením dátumu prepustenia alebo predpis na ÚPS a iba s uvedením údajov o odporúčajúcom/poverujúcom lekárovi) ".

2.    Kontrola množstva vydávanej bezlepkovej potraviny a suroviny (podskupina V06CE) v zmysle povolenej zámeny ustanovenej v novele zákona 362/2011 k 1.4.2022.

Ak bude množstvo bezlepkovej potraviny pri výdaji väčšie ako množstvo uvedené na predpise, zobrazí sa chyba:  „Vydávate väčšie množstvo, ako bolo predpísané“.

3.    Kontrola zámeny diagnózy na preskripčnom a dispenzačnom zázname.

V prípade zistenia rozdielu medzi diagnózou uvedenou na preskripčnom zázname a diagnózou z dispenzačného záznamu sa zobrazí chyba: „Diagnóza na dispenzačnom zázname sa nezhoduje s diagnózou na preskripčnom zázname“.


Veríme, že vyššie uvedené kontroly budú nápomocné pri dodržiavaní platných legislatívnych noriem a pri nakladaní s prostriedkami verejného zdravotného poistenia.