Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok (ďalej len „ZKZP“) vo svojej druhej časti s názvom „Limitové tabuľky“ ustanovuje limity pre niektoré druhy zdravotníckych pomôcok (ďalej len „ZP“). Napríklad pre obväzové materiály, pre ZP na inkontinenciu, alebo ZP pre diabetikov či stomikov.

Tieto limity musia byť dodržané, aby sme mohli ZP uhradiť z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Od 1.11.2022 po schválení nadlimitu uvedieme do Rozhodnutia iba schválené nadlimitné množstvo.

Po kliknutí na príslušný postup sa vám zobrazia podrobnosti.