Ministerstvo zdravotníctva SR na základe podnetov a pripomienok zo strany zástupcov odborných spoločností, pacientskych organizácií a zdravotných poisťovní pripravilo novelu zákona, ktorou sa upravilo predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky (ďalej len „pomôcky“) a dietetickej potraviny (ďalej len „dietetikum“) nasledovne:

1.    Podľa § 143x odsek 4, poverenia vystavené do 31. júla 2023 pred nadobudnutím platnosti novely zákona o lieku č. 362/2011 Z.z. ostávajú platné do uplynutia doby, na ktorú boli vystavené (t. j. 2 mesiace pre lieky,pomôcky,dietetiká alebo 6 mesiacov, ak bolo poverenie vystavené pri prepustení pacienta z hospitalizácie v zmysle Rozhodnutia MZ SR; 12 mesiacov pre omamné a psychotropné látky II. skupiny).

Pre odporúčanie pri trvalej a nezvratnej inkontinencii alebo stómii sa časové obmedzenie neustanovuje.

2.    Každý predpisujúci lekár pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami a za podmienok podľa zákona vždy predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých potrebu pacientovi indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.

3.    Pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ÚZS“) a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len „ÚPS“) je lekár povinný predpísať liek, pomôcku (vrátane individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky - ďalej len  „IVZP“) a dietetikum, ktoré boli indikované počas hospitalizácie a ich podávanie je nevyhnutné aj po prepustení osoby z ÚZS, v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami.

4.    Predpisujúci lekár je pri predpisovaní lieku, pomôcky (vrátane IVZP) alebo dietetika pri prepustení osoby z ÚZS oprávnený písomne poveriť preskripciou a vytvorením preskripčného záznamu iného lekára, a to aj lekára, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, ale zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - teda  „neatestovaného lekára“.

Poskytovateľ si musí sám organizačne zabezpečiť lekárov oprávnených predpisovať a technicky zabezpečiť  vytváranie elektronických preskripčných záznamov.

5.    Lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v odbore pediatria (ďalej len „všeobecný lekár“) je oprávnený predpísať humánny liek, pomôcku alebo dietetikum, ktoré sú viazané na odbornosť lekára, na základe odporúčania odborného lekára maximálne na obdobie:

a)    6 mesiacov, ak odporučenie vystavil ambulantný odborný lekár,

b)   3 mesiace, ak odporučenie vystavil lekár pri prepustení osoby z ÚZS,

za splnenia nasledovných podmienok:

Odporúčajúci lekár vyznačí odporučenie:

  • v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo ÚZS
  • v lekárskej správe alebo v prepúšťacej správe pri prepustení z ÚZS

Odporučenie musí obsahovať:

  • lehotu, počas ktorej sa odporúča liek, pomôcka alebo dietetikum predpisovať
  • všetky informácie v súlade s odsekmi 5 a 6 a § 120 ods. 1 zákona 362/2011 Z.z. vrátane kódu príslušného odborného lekára
  • informáciu, či odporúčajúci odborný lekár má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou pacienta.

6.    Za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, určenie diagnózy, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku pri predpisovaní všeobecným lekárom na základe odporúčania je zodpovedný odporúčajúci odborný lekár.