Špecifické podmienky pre úhradu liečby na úrovni najlacnejšieho lieku v danej referenčnej skupine sú stanovené už iba pre indikáciu prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých s nevalvulárnou fibriláciou predsiení s vyznačením diagnózy I48.7 a príslušného kódu indikačného obmedzenia.

Dvojaká výška úhrad je možná už iba pri liekoch z týchto referenčných skupín:

  • B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
  • B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg

Podrobnosti nájdete v aktuálnom Zozname kategorizovaných liekov na tomto odkaze.

Kódy diagnóz I26.7 a I80.7 sa už nebudú používať.

V prípade nesplnenia týchto špecifických podmienok lekár v preskripčnom zázname uvedie kódy diagnóz z platnej klasifikácie chorôb MKCH-10.

Špecifická výška úhrady sa neaplikuje v prípade liečiva rivaroxabán a dabigatránetexilát, nakoľko nie je u neho definovaná indikačným obmedzením.

V prípade týchto liečiv lekár pri preskripcii nepoužije kód diagnózy I48.7.