1) Metodické usmernenie 5/10/2015

O spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov (optiky) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

Vyplýva z neho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto metodického usmernenia prvýkrát za mesiac apríl 2024. Opravné a aditívne dávky za obdobia pred účinnosťou tohto metodického usmernenia budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykazovať podľa tohto metodického usmernenia.

V metodickom usmernení dochádza k týmto hlavným zmenám:

a) V dávke 753b – sú nasledovné položky v dávke nepovinné:

 • cena za výkon fixne stanovená
 • cena bodu
 • celková cena za výkony
 • kód medicínskej služby
 • úroveň medicínskej služby
 • kód programu

b) V dávke 751b – sú nasledovné položky v dávke nepovinné:

 • cena za výkon fixne stanovená
 • cena bodu
 • celková cena za výkony.

c) V dávke 793n – zavádza sa nový typ prevozu:

 • RLPRV – rýchla lekárska pomoc v stretávacom režime

d) V dávke 374n – sú nasledovné položky v dávke nepovinné:

 • typ výkonu
 • počet operačných výkonov

Plné znenie nájdete na tomto odkaze.

2) Metodické usmernenie č. 4/3/2016

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Podľa neho zdravotná poisťovňa poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti informácie a dokumenty v rozsahu tohto metodického usmernenia prvýkrát za obdobie kalendárneho mesiaca apríl 2024.

V metodickom usmernení č. 4/2016 dochádza k zmene u položky n+8 cena neuznaná, ktorá je nepovinná.

Plné znenie nájdete na tomto odkaze.