Číslo účtu zdravotnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Zmena pravidiel v bezhotovostnom platobnom styku priniesla aj zmenu v  číslach účtov zdravotnej poisťovne. Od februára tohto roku používame čísla účtov vo formáte IBAN.

Publikované: 12. 03. 2014

Pre potreby fakturácie alebo úhrady pohľadávok z revíznej činnosti používajte nasledujúce číslo účtu.

Číslo účtu určené výhradne pre úhrady zdravotnej starostlivosti:
číslo účtu BBAN: 7000169991
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK21 8180 0000 0070 0016 9991
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka zdravotnej poisťovne:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia