DRG úhradový mechanizmus

Slovensko je poslednou krajinou OECD, kde je zavádzaný klasifikačný systém DRG (diagnostic related groups). Zjednodušene ide o systém, ktorý zaraďuje jednotlivé hospitalizácie pacientov do konkrétnej DRG skupiny, podľa klinickej a nákladovej podobnosti.

Aktualizované: 31. 05. 2019

Klasifikačný systém DRG je transparentný nástroj na porovnávanie výkonnosti nemocníc a jedným z predpokladov spravodlivého a motivujúceho úhradového mechanizmu. Zároveň sa vďaka nemu dostáva do informačných systémov nemocníc a zdravotných poisťovní oveľa viac údajov v elektronickej podobe.

Od 1. januára 2017 je možné uplatňovať DRG v úhradovom mechanizme Dôvery.

Čo znamená uzatvorenie DRG kontraktu?

  • zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • zvyšovanie efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • zlepšovanie kódovania podľa klasifikačného systému

Vykazovanie pripočítaľných položiek

Zdravotná poisťovňa Dôvera po rokovaní na úrovni Asociácie zdravotných poisťovní odporúča, aby poskytovateľ v prípade, ak požaduje úhradu pripočítateľnej položky, vykázal takúto pripočítateľnú položku v položke „50“, v type dávke 274b jednoznačný kód podľa stĺpca „kód PP pre vykazovanie do ZP“ zo Zoznamu pripočítateľných položiek. Zároveň v položke „51“ sa ku každej z pripočítateľných položiek vykázaných v položke „50“, uvedie nadobúdacia cena pripočítateľnej položky. V prípade vykázania určených transfúznych liekov (PPT01-03 a PPT05-07)  sa  v položke „51“ cena za každú jednotku prevyšujúcu počet 4 jednotiek ( ≥ 5 jednotiek)  vykazuje ako pevná cena pripočítateľnej položky určená platným Cenovým opatrením. Vykazovanie kódov výkonov a ich lokalizácie (položky „32“ a „33“ dávky) nie je týmto dotknuté

DRG relevantné dokumenty:

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 1

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 2

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 3

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 4

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 5

Pravidlá kódovania v systéme DRG

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín DRG 2019

Zoznam pripočítateľných položiek pre DRG s kódmi pre vykazovanie