Kedy vám zaplatíme

Zdravotnú starostlivosť vám zaplatíme na základe potrebných dokladov do 30 dní od ich doručenia.
Publikované: 20. 02. 2012

Splatnosť je 30 dní od doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry. Môže to byť úmerne viac, len ak:

  • nám zašlete faktúru s formálnymi nedostatkami a opravenú faktúru nestihnete zaslať aspoň 10 dní pred pôvodným termínom splatnosti,
  • výsledkom zúčtovania je iná suma ako vo vašej faktúre. V takomto prípade je lehota splatnosti 10 dní od doručenia opravného účtovného dokladu alebo faktúry, ktorú sme vystavili vo vašom mene.
  • sme vám dodané zúčtovacie doklady vrátili pre neúplnosť alebo nesprávnosť vykázaných výkonov. 

Nič nám nemusíte zasielať, ak bol výsledok zúčtovania totožný so sumou na vami doručenej faktúre. V opačnom prípade vám zašleme opravný doklad (dobropis, ťarchopis). Bude na ňom uvedený rozdiel medzi sumou na vašej pôvodnej faktúre a sumou, ktorá vzišla zo zúčtovania. Tento doklad potvrdíte a zašlete nám naspäť. Ak ste nám zaslali zúčtovacie dávky bez faktúry, faktúru na vaše meno vám zašleme, vy doplníte jej číslo, podpíšete a pošlete ju k nám.

Peniaze uhrádzame na účty uvedené v zmluve. Ak sa číslo vášho účtu medzičasom zmenilo, doručte nám túto zmenu overenú podpisom vášho štatutárneho zástupcu, a to poštou alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Najčastejšie sa pýtate

Ako viem, že môžem v E-pobočke potvrdiť faktúru?

Túto informáciu vám prehľadne zobrazíme hneď na úvodnej stránke Elektronickej pobočky v okne s názvom Doklady na potvrdenie. Rýchlo tak zistíte, koľko dokladov by ste mali potvrdiť, za aké obdobie sú aj na akú sumu sú vystavené.

Potvrdenie je jednoduché – stačí kliknúť na slovo Potvrdiť zobrazené pri každom doklade. Je to skratka do zoznamu faktúr práve na tú faktúru, resp. dobropis alebo ťarchopis, ktoré treba potvrdiť.

Zobrazí sa vám stránka, kde si môžete pozrieť detail faktúry, rovnako tak môžete faktúru potvrdiť vyjadrením vášho súhlasu s ňou.

Súhlas sa dáva tak, že napíšete váš variabilný symbol a meno a priezvisko osoby, ktorá súhlas vyjadruje. Následne stlačíte modré tlačidlo Súhlasím.

Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Od čoho závisí výška platby
Ako zašlete dávku