V súvislosti s povinnosťou na zasielanie výsledku finančného zúčtovania elektronicky sme pre vás pripravili zoznam najčastejších otázok.

Ako zašlete dávku

Dávky  - finančné zúčtovanie zdravotnej starostlivosti zasiela poskytovateľ zdravotnej poisťovni elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky, do 10 dní od konca aktuálneho mesiaca.

Dátové rozhranie elektronicky zasielaných dávok určuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, metodickým usmernením v aktuálnom znení 5/2015.

Spôsob zabezpečenia je určený štandardmi zdravotníckej informatiky.

Dávky už nie je možné, na základe aktuálne platnej legislatívy, zasielať v listinnej podobe.

Zdravotná poisťovňa sprístupňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania dávok finančného zúčtovania (povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 3) elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zriadený prístup do Elektronickej pobočky, zdravotná poisťovňa mu poskytne prihlasovacie údaje, potrebné na tento prístup, na účel kontroly výsledku spracovania dávok.


Vy zašlete, my skontrolujeme

Prijaté dávky spracujeme a skontrolujeme. Ak ste nám nezaslali faktúru, vystavíme ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, no na inú sumu ako suma po revízii, vystavíme vám opravný doklad (dobropis alebo ťarchopis). Faktúru, dobropis alebo ťarchopis potvrdíte, na faktúru doplníte jej číslo a podpísaný doklad nám zašlete.

Výsledok zúčtovania a kontroly môžete reklamovať podaním reklamačnej zúčtovacej dávky.
Zúčtovanie aj fakturáciu vybavíte jednoducho prostredníctvom služby Elektronická pobočka.

Pokiaľ poskytovateľ nemá zriadený prístup do elektronickej pobočky, môže kontaktovať zákaznícke centrum zdravotnej poisťovne 0800 150 155 alebo poskytovateľ@dovera.sk


Kedy vám zaplatíme

Zdravotnú starostlivosť vám uhradíme do 30 dní odo dňa doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry. V prípade, že vám vznikla povinnosť  potvrdiť  Dobropis/Ťarchopis/Faktúru vystavenú v mene poskytovateľa, faktúra je splatná 10 dní odo dňa doručenia týchto dokladov.

Náš tip:
Peniaze uhrádzame na účty uvedené v zmluve. Ak sa číslo vášho účtu medzičasom zmenilo, doručte nám túto zmenu overenú podpisom vášho štatutárneho zástupcu, a to poštou alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.


Číselník chýb pre spätné dávky

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.


Zúčtovanie lekárenskej starostlivosti

Od júna 2019 prešli lekárne na nový spôsob finančného vyúčtovania, na základe zasielaných dispenzačných záznamov. Túto povinnosť priniesla lekárňam (aj výdajniam zdravotníckych pomôcok) zmena legislatívy. Týka sa všetkých lekární s výnimkou očných optík.

Lekárne teda od 1.6. 2019 posielajú dávky (lekárske predpisy, lekárske poukazy) formou dispenzačných záznamov. Tie slúžia ako podklad na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti. Nové usmernenie sa týka lekární aj výdajní zdravotníckych pomôcok. Nevzťahuje sa na starostlivosť poskytnutú očnou optikou.

Novela zákona 581/2004 Z. z., § 8, odsek 16 presne hovorí:  „Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa § 7 ods. 3. Podkladom na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti sú dispenzačné záznamy vytvorené poskytovateľom lekárenskej starostlivosti; to sa nevzťahuje na starostlivosť poskytnutú očnou optikou.“

Dispenzačné záznamy pošlete aj skontrolujete jednoducho elektronicky

Lekárne majú, podľa zákona, povinnosť zasielať dispenzačné záznamy online pri každom výdaji lieku alebo pomôcky. Zdravotná poisťovňa tieto záznamy zaeviduje, spracuje a oznámi lekárni, ktoré zo zaslaných dispenzačných záznamov akceptuje pre skoršiu úhradu a pre ktoré bude požadovať aj zaslanie papierových predpisov.

Ak papierový predpis obsahuje čiarový kód, lekárnik musí tento kód načítať a zapísať ho do dispenzačného záznamu.

Aj v prípade, že papierový predpis neobsahuje čiarový kód, lekárnik musí k tomuto predpisu vytvoriť dispenzačný záznam ako podmienku úhrady. Jeho súčasťou má byť aj identifikátor preskripčného záznamu (čiarový kód z predpisu), ak existuje.

Lekárnik nájde prehľad všetkých zaslaných dispenzačných záznamov kedykoľvek vo svojej Elektronickej pobočke (prípadne aj priamo v lekárenskom softvéri cez webové služby). 

Vystavenie faktúry

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nepožaduje papierový doklad tvoria samostatnú faktúru. Podkladom pre jej vystavenie sú údaje (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – bez doloženia papierových predpisov) sprístupnené lekárni v Elektronickej pobočke najneskôr 5. deň  po skončení mesiaca.

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa požaduje doloženie papierových dokladov, budú uhradené štandardným režimom tak ako doteraz. Teda, akonáhle bude mať lekáreň sprístupnený prehľad zúčtovania v Elektronickej pobočke, zašle do zdravotnej poisťovne vyžiadané papierové doklady. Tie poisťovňa skontroluje a sprístupní lekárni podklady pre fakturáciu (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – s doložením papierových predpisov) prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Znamená to, že lekáreň predloží faktúry na dvakrát - zvlášť pre predpisy bez papiera (úhrada v skrátenej lehote) a zvlášť pre papierové predpisy (úhrada v štandardnej lehote). Lekáreň bude fakturovať sumy len za uznané dispenzačné záznamy, čím sa zamedzí vzniku dobropisov. Všetky neuznané dispenzačné záznamy môže lekáreň opraviť a zaslať do poisťovne v nasledujúcom zúčtovacom období.

Chyby a opravy

Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí pri odoslaní dispenzačného záznamu, odporúčame ich storno a opravu. Po skončení zúčtovacieho obdobia budú totiž dispenzačné záznamy dočasne „uzamknuté“ a v tom čase nebude možné zo strany lekárne v nich robiť žiadne úpravy.

Storno alebo opravu môže lekáreň urobiť až po skončení vyúčtovania (po sprístupnení príslušných prehľadov), kedy neuznané dispenzačné záznamy poisťovňa odblokuje a umožní lekárni ich opravu.

Vo svojej Elektronickej pobočke nájdete Prehľad dispenzačných záznamov. Môžete si pozrieť výsledky ich zúčtovania aj prehľad chybových protokolov. Všetky dokumenty si podľa potreby  môžete exportovať a vytlačiť.

Lekárenskú starostlivosť vám preplatíme aj rýchlejšie

Konkrétne pravidlá revízie a preplácania dispenzačných záznamov si určuje každá zdravotná poisťovňa sama. Podľa zákona sme povinní vám zaplatiť zdravotnú starostlivosť najneskôr do 30 dní od doručenia potrebných dokladov.

Dôvera však uhrádza svojim partnerom elektronické predpisy v skrátenej lehote už do 10 pracovných dní od doloženia faktúry. Lehotu 30 dní si uplatňujeme len u tých dispenzačných záznamov, ku ktorým je podľa zákona nutné doložiť aj papierové doklady.


Ďalšie témy: