A okrem toho nám nezabudnite oznámiť všetky zmeny, ktoré ovplyvňujú výšku vášho poistného a vašu povinnosť platiť poistné.

Skontrolujte si čísla a informujte nás

shutterstock_274594811.jpg Niekedy môže byť za vznikom dlhu alebo evidenciou platiteľa medzi dlžníkmi banalita. Napríklad nesprávne číslo účtu , nepresné identifikačné údaje ako variabilný a špecifický symbol alebo neplnenie si oznamovacích povinností . Vtedy sa môže stať, že vás evidujeme ako dlžníka, hoci ním v skutočnosti nie ste.

Odporúčame vám dodržiavať zásady správneho platenia a podľa zákona nám vždy do ôsmich dní nahlásiť dôležité zmeny (začiatok a koniec) napríklad pri:

  • podnikaní,
  • štúdiu na strednej alebo vysokej škole,
  • evidencii na úrade práce,
  • materskej dovolenke a pod.

Zásady správneho platenia pre individuálnych platiteľov

  • v roku 2017 bude minimálny preddavok na poistné od 61,81 €,(osoba so zdravotným postihnutím 30,90 €), v roku 2016 treba uhrádzať minimálny preddavok najmenej 60,06 €, resp. osoba so zdravotným postihnutím polovicu, teda 30,03 €.
  • číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464 , variabilný symbol: rodné číslo, špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné v tvare MMRRRR (napr. za január 2017 v tvare 012017), konštantný symbol: 3558
  • ak ste neuhradili preddavky za niektorý mesiac, pri platbe udajte správny špecifický symbol, napríklad ak ste neuhradili poistné za júl 2016,  špecifický symbol bude v tvare 072016 (mesiac spolu s rokom).

Zásady správneho platenia pre hromadných platiteľov - zamestnávateľov

  • preddavky sa platia za každého zamestnanca,
  • zamestnávateľ platí preddavok každý mesiac, a to v celkovej výške 14 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (za zamestnanca so zdravotným postihnutím 7%); od roku 2011 nie je minimálny vymeriavací základ určený a môže byť aj nižší ako je minimálna mzda,
  • číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747 , variabilný symbol: 8-miestne IČO + dvojmiestne poradové číslo organizačnej jednotky (alebo „00“, ak nemáte organizačnú jednotku), špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné v tvare MMRRRR (napr. za január 2017 v tvare 02017), konštantný symbol: 3558.

Viac o správnom platení odvodov na zdravotné poistenie si prečítate a  na tejto stránke.

Vďaka mobilnej aplikácii Dôvera máte neustále prehľad o tom koľko a kam platiť. Nainštalujte si ju bezplatne do vášho smartfónu. Viac sa dozviete na tejto stránke.