Samoplatiteľ

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v roku 2024 v sume 97,80 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 48,90 €).

SZČO

Minimálny vymeriavací základ je 652,00 € (vypočítaný ako 50 % z 1 304 € čiže z priemernej mesačnej mzdy z roku 2022) a percentuálna sadzba je 15 %, resp. 7,5 % pre osobu so zdravotným postihnutím).

Mesačné poistné:

  • Je minimálne 97,80 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 15 %).

  • Je minimálne 48,90 € pre SZČO so zdravotným postihnutím. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7,5 %).

  • Nie je určené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, t. j. môže byť aj menej ako uvedené minimálne sumy.

Sumu preddavku zo skutočne dosiahnutého základu z príjmov z podnikania, ktorú  sme vám oznámili v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2022 (ďalej len „RZP 2022“), sme vypočítali podľa legislatívy platnej v čase vykonania RZP 2022. V decembri 2023 novelou zákona o zdravotnom poistení sa s účinnosťou od 1.1.2024 zmenila percentuálna sadzba pre výpočet odvodu na 15 % z vymeriavacieho základu (pôvodne bola sadzba 14 %). Novú sumu preddavku 2024 si môžete vypočítať v našej kalkulačke, informácia bude k dispozícii aj vo Vašej Elektronickej pobočke a taktiež Vám ju oznámime osobitným listom.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2023 platili preddavok v rozpätí od 84,77 € do 97,80 € (v prípade osoby so zdravotným postihnutím od 42,38 € do 48,90 €), v roku 2024 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 97,80 €, resp. 48,90 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2024 za január 2024.

Zamestnanci a zamestnávatelia

U zamestnancov a zamestnávateľov nedochádza k zmene výšky preddavkov na poistné. Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na poistného jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci.

  • zamestnanec: platí sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím

  • zamestnávateľ: platí sa 11 % z mesačného príjmu, resp. 5,5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím

Od minulého roka sa pre zamestnanca zaviedol nový inštitút „minimálny preddavok“, ktorý sa vypočítava zo sumy „životného minima“ (pre rok 2024 je životné minimum 268,88 €). Minimálny preddavok za celý kalendárny mesiac je 40,32 €.

Platiteľ dividend

Spoločnosť, ktorá v roku 2024 bude vyplácať dividendy za roky 2013 až 2016, vypočítava, vykazuje a platí preddavky zo sumy vyplatených dividend, najviac zo sumy 78 240 € (60-násobok priemernej mesačnej mzdy 1 304 € z roka 2022).