Na to, aby dlžník získal splátkový kalendár, stačí po novom vyplniť formulár na webovej stránke. Nemusí vypisovať papierové žiadosti, ani chodiť osobne so žiadosťou do pobočky.

Ak do troch pracovných dní uhradí akontáciu (takzvanú nultú splátku) a splní niekoľko formálnych podmienok, splátkový kalendár mu schválime. Výška nutlej splátky je vo výške jednej desatiny z dlhu.

Na uzavretie platnej dohody o splátkovom kalendári medzi dlžníkom a poisťovňou je potrebný ešte jeden krok: zaplatiť aj prvú splátku.Tá nesmie byť nižšia ako 10 eur. Súčasne však platí, že celý dlh musí byť rozpočítaný najmenej na 2 a najviac na 12 splátok.

Nultá + prvá splátka

„Úhradou prvej splátky klient vyjadruje slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný ustanoveniami dohody. Takže dohodu už nemusí podpisovať a zasielať späť zdravotnej poisťovni. Pripísaním úhrady na účet zdravotnej poisťovne začne táto dohoda automaticky platiť," vysvetľuje Anna Vajdová, manažérka odboru kontroly a vymáhania poistného.

Príklad: Martin má v Dôvere dlh na zdravotnom poistení 2 000 eur, ktorý nie je vo vymáhaní. Jeho nultá splátka je 200 eur. Zvyšných 1 800 eur možno rozdeliť najviac na 12 mesiacov, pričom jedna splátka nesmie byť nižšia ako 10 eur. Svoj dlh môže Martin nasledujúci rok uhrádzať v splátkach po 150 eur. Keď uhradí akontáciu (200 eur) a bude mať splnené všetky podmienky pre schválenie splátkového kalendára bude mať v Dôvere schválený splátkový kalendár. Po zaplatení prvej splátky sa splátkový kalendár stane platným a Martin bude mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.


Máte dlh na zdravotnom poistení?

Nemať dlhy a dodržiavať dohodu sa oplatí

Po zaplatení nultej a prvej splátky bude mať poistenec z nášho príkladu súčasne nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Nemusí sa napríklad obávať, že mu zdravotná poisťovňa neschváli plánovanú operáciu.

Anna Vajdová však upozornila, že dohoda platí len vtedy, ak si dlžník plní svoje záväzky voči poisťovni a dodržiava podmienky dohody. Ak náhodou vynechá splátku podľa splátkového kalendára alebo nezaplatí bežný preddavok na poistné, platnosť dohody sa skončí.

Aj firmy

Podobné pravidlá platia pre firmy, ktoré poisťovni dlžia na odvodoch za svojich zamestnancov. V takomto prípade predstavuje najnižšia splátka 50 eur. O splátkový kalendár treba Dôveru požiadať cez Elektronickú pobočku.

Cez Elektronickú pobočku môžu o splátkový kalendár žiadať aj individuálni platitelia poistného - teda samoplatitelia, živnostníci alebo poistenci, ktorým vznikol dlh na zdravotnom poistení. Spomínaný formulár na webe predstavuje jendoduchšiu cestu.

Firiem a jednotlivcov, ktorí majú dlhy voči Dôvere, nie je málo. Od januára 2021 o splátkový kalendár požiadalo viac ako 16-tisíc dlžníkov. Uzatvorené boli v tomto roku splátkové kalendáre na sumu viac ako 12 miliónov eur.