Najdôležitejšie informácie o zmluvných podmienkach ambulantných poskytovateľov

Najdôležitejšie informácie o nových paramatroch ambulantných poskytovateľov nájdete v prehľadnej forme v priložených dokumentoch.

Aktualizované: 17. 01. 2019

Zväz ambulantých poskytovateľov (ZAP)

Všeobecný lekár pre dospelých

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Špecializovaná ambulantná starostlivosť - diabetológia

Gynekológia

Zdravita

Všeobecný lekár pre dospelých

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Špecializovaná ambulantná starostlivosť - diabetológia

Gynekológia

Neskupinoví poskytovatelia 

Všeobecný lekár pre dospelých

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Špecializovaná ambulantná starostlivosť - diabetológia

Gynekológia

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD)

Všeobecný lekár pre dospelých