Práceneschopnosť (PN)

PN vypisuje na žiadosť pacienta príslušný praktický lekár, s ktorým má poistenec - pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Podmienka uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacienta s všeobecným lekárom musí byť vždy splnená. Iba v prípade neodkladného prijatia do nemocnice, PN vypisuje príslušná nemocnica.