Počas kúpeľnej liečby

Dĺžku liečebného pobytu pre každú diagnózu stanovuje zákon. Obvykle trvá 21 dní, v určitých špecifických prípadoch až 28 dní. Ak by ste ukončili liečebný pobyt skôr, kúpele môžu byť jednoducho neúčinné a nemusia vám pomôcť. Existujú však prípady, kedy je prerušenie nevyhnutné.

Ochorenie

Pokiaľ vám zdravotný stav nedovoľuje absolvovať procedúry, váš ošetrujúci lekár v kúpeľoch vám o tom vystaví potvrdenie a vy môžete odcestovať domov.

Po vyzdravení opäť nastúpiť a pokračovať v začatej liečbe. Podmienka je, aby ste to stihli do skončenia platnosti kúpeľného návrhu.

Ďalšie dôvody na prerušenie liečby

Prerušiť liečbu môžete aj z vážnych rodinných dôvodov (napr. úmrtie rodinného príslušníka). Podmienka opätovného nástupu na kúpeľnú liečbu je rovnaká ako pri prerušení zo zdravotných dôvodov, musíte to stihnúť do skončenia platnosti kúpeľného návrhu. Po uplynutí platnosti kúpeľného návrhu nie je možný opätovný nástup do kúpeľného zariadenia aj keď nebola vyčerpaná celá schválená dĺžka pobytu.

Z iných ako vyššie spomenutých dôvodov je možné kúpeľnú liečbu prerušiť len so súhlasom ošetrujúceho lekára v kúpeľnom zariadení. V tomto prípade však strácate nárok na pokračovanie v liečbe.

PN-ka

Väčšina pacientov nastupuje na kúpeľnú liečbu ešte počas pooperačnej PN-ky, a to z dôvodu aby operáciu aj kúpeľnú starostlivosť absolvovali naraz počas jednej PN.

Ak nastupujete na kúpeľnú liečbu až po ukončení PN-ky a na základe vašej diagnózy patríte do kategórie A, máte nárok dať si vypísať PN počas celej dĺžky trvania kúpeľnej starostlivosti.

Pri riešení tejto situácie sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára.

Pomohol vám tento článok?