Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Bez ohľadu na to, či lekár má zmluvu so zdravotnou poisťovňou pacienta, nesmie odmietnuť ošetrenie pacienta, ak ide o záchranu života alebo neznesiteľnú bolesť.

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi poistencom a lekárom.

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov. Bez tejto dohody nemôže všeobecný lekár viesť zdravotnú dokumentáciu pacienta, predpisovať lieky, ani vydávať doklady o práceneschopnosti. Za uzatvorenie dohody sa neplatí.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká:

  • smrťou poistenca
  • smrťou alebo zánikom poskytovateľa
  • odstúpením od dohody a to presne prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v špecializovanom odbore „gynekológia a pôrodníctvo“ môže zaniknúť aj pred uplynutím zákonom stanoveného minimálneho obdobia 6 mesiacov. 

Odmietnutie alebo odstúpenie od dohody zo strany lekára

Podľa zákona môže lekár odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. odmietnuť pacienta iba z týchto dôvodov:

  • ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu 
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (uvedené dôvody sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu)

V prípade, že lekár odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z vyššie uvedených dôvodov, pacient sa môže obrátiť na príslušný samosprávny kraj, ktorý odmietnutie prešetrí a tiež určí, ktorý poskytovateľ s odmietnutým pacientom uzatvorí takúto dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody nebolo opodstatnené, môže určiť aj lekára, ktorý pacienta pôvodne odmietol.

Aj v prípade, že lekár odmietne uzavretie dohody, pacient má právo na poskytnutie neodkladnej starostlivosti. To je taká, ktorá bezprostredne ohrozuje jeho život alebo zdravie.

Pri zmene lekára z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je lekár povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis novému poskytovateľovi, s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to do siedmych dní od vyžiadania.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!