Dôležité upozornenie:

Poskytnutie príspevku sa vzťahuje iba na zakúpený test. Poskytnutie Benefitu sa nevzťahuje na iné výkony a poplatky súvisiace s vyšetrením Benefitu.

1. Popis Benefitu

Dôvera poskytne príspevok na Benefit poistencovi nad 10 rokov veku vo forme:

Vyšetrenia protilátok v odberných miestach obchodnej spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. na COVID-19 z krvi na prítomnosť protilátok SARS- CoV-2 ( protilátky akútnej aj chronickej fázy, celkové IgG v príslušnej triede).

2. Výška Benefitu

Dôvera poskytne príspevok vo výške 25% z ceny zakúpeného testu na COVID-19 z krvi na prítomnosť protilátok SARS- CoV-2 ( protilátky akútnej aj chronickej fázy , celkové IgG v príslušnej triede), ktorá je zverejnená v E-shope obchodnej spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o.2 na adrese https://lab.online/.

3. Nárok na poskytnutie Benefitu má iba Poistenec, ktorý v čase zaslania zľavového kupónu podľa bodu 5 písmena b) týchto kritérií má aktívny poistný vzťah v Dôvere a dovŕšil 10 rokov veku.

4. Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na nasledovné zdravotné výkony:

Vyšetrenie vzorky krvi na prítomnosť protilátok SARS- CoV-2 ( protilátky akútnej aj chronickej fázy, celkové IgG v príslušnej triede), vírusu COVID-19.

5. Postup pri uplatnení Benefitu:

a) Poistenec na webovom sídle Dôvery v sekcii Benefitu zadá Identifikačné číslo poistenca (IČP) uvedené v preukaze poistenca a e-mailovú adresu;

b) Poistencovi na zadanú e-mailovú adresu zašle Dôvera zľavový kupón s uvedeným špecifického zľavového kódu;

c) Poistenec si zakúpi test a objedná na vyšetrenie na webovom sídle obchodnej spoločnosti Unilabs Slovensko, s.r.o.2, kde použije špecifický zľavový kód doručený z Dôvery a ďalej postupuje podľa podmienok obchodnej spoločnosti Unilabs Slovensko, s.r.o.2.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Benefitu

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Toto právo môže Dôvera uplatniť kedykoľvek počas platnosti Benefitu a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Zmeny Kritérií a postupu uplatnenia a čerpania Benefitu sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Upozornenie pre poistencov

Dôvera nezodpovedá za objednávanie Poistenca a vyšetrenie testu zakúpeného prostredníctvom webového sídla obchodnej spoločnosti Unilabs Slovensko, s.r.o.2 ani za priebeh vyšetrenia a poskytnutia výsledkov;

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov3

Preplatenie Benefitu podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad4 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Kritéria sú účinné odo dňa 15.02.2021 a vzťahujú sa na vyšetrenie vykonané odo dňa platnosti kritérií .

Poznámky

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca;

2 Unilabs Slovensko, s.r.o. so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO 31647758 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L, ktorá vykonáva laboratórne vyšetrenia odobratého materiálu

3 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika;

4 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128 ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

Bratislava 12.2.2021