Dôležité upozornenie:

Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na zdravotné výkony. Poskytnutie Benefitu sa nevzťahuje na iné výkony súvisiace s vyšetrením Benefitu.

1. Popis Benefitu

Dôvera poskytne Poistencovi nad 18 rokov veku príspevok na Benefit, z odobratej krvi pri preventívnej prehliadke pre dospelých2 u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti3 na území Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ") v špecializácii všeobecné lekárstvo, ktorý má zmluvný vzťah s vyšetrovacím laboratóriom obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o.4vo forme:

a) vyšetrenia protilátok v odberných miestach obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o na COVID-19 z krvi na prítomnosť protilátok chronickej fázy IgG - či poistenec ochorenie prekonal v minulosti, a to v obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o4 odobratej poistencovi pri preventívnej prehliadke u Poskytovateľa;

b) informovania poistenca o výsledku vyšetrenia zo strany Poskytovateľa.

Upozornenie: Dôvera nepreplatí poistencovi úhradu za zdravotné výkony plne hradené z verejného zdravotného poistenia, za ktoré si Poskytovateľ neoprávnene žiadal od poistenca úhradu.

2. Výška Benefitu

Benefit sa uhrádza v plnej výške ceny vyšetrenia, ktorú má stanovenú za uvedené vyšetrenia v platnom cenníku obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o.4

3. Nárok na poskytnutie Benefitu má iba poistenec nad 18 rokov veku, ktorý:

a) má aktívny poistný vzťah v Dôvere v čase vykonania preventívnej prehliadky a odberu krvi;

b) neabsolvoval v posledných dvoch rokoch preventívnu prehliadku pre dospelých u všeobecného lekára;

c) súhlasil s vyšetrením u Poskytovateľa;

d) Poskytovateľ, ktorý vykonal preventívnu prehliadku má zmluvný vzťah s obchodnou spoločnosťou Alpha medical, s. r. o.4 na vyšetrenie krvi. 4. Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na nasledovné zdravotné výkony:

Vyšetrenie vzorky krvi na protilátky chronickej fázy IgG vírusu COVID-19.

5. Postup pri uplatnení Benefitu:

a) Poistenec musí absolvovať preventívnu prehliadku u Poskytovateľa v období odo dňa platnosti Kritérií najneskôr do 30.9.2020;

b) Poistenec požiada o vyšetrenie vzorky krvi na protilátky vírusu COVID-19.

6. Dôvera poskytne poistencovi, ktorý spĺňa nárok podľa bodu 3 a u ktorého eviduje kontakty (e-mail alebo SMS) informáciu o Benefite prostredníctvom zaslania e-mailu alebo SMS správy.

7. Kritériá podľa bodu 3 bod a) až c) musia byť splnené súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po vykonaní preventívnej prehliadky.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Benefitu

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Toto právo môže Dôvera uplatniť kedykoľvek počas roka a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Zmeny Kritérií a postupu uplatnenia a čerpania Benefitu sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Upozornenie pre poistencov

a) Dôvera nezodpovedá za objednávanie Poistenca na preventívnu prehliadku u Poskytovateľa ani za priebeh vyšetrenia a poskytnutia výsledkov;

b) Pre získanie benefitu Dôvera odporúča Poistencovi informovať sa o zmluvnom vzťahu Poskytovateľa so spoločnosťou Alpha medical, s. r. o. na webom sídle spoločnosti Alpha medical, s. r. o. www.alphamedical.sk

Upozornenie pre poistencov z iných členských štátov5

Preplatenie Benefitu podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad6 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Kritéria sú účinné od 16.6.2020 do 21.6.2020 a vzťahujú sa na vyšetrenie vykonané odo dňa platnosti Kritérií.

Poznámky

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca;

2 Preventívna prehliadka v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

3 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

4 Alpha medical, s. r. o. so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO 31647758 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L, ktorá vykonáva laboratórne vyšetrenia odobratého materiálu

5 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika;

6Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128 ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

Bratislava 16.6.2020