1. Popis Benefitu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „Dôvera") poskytne Poistencovi s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Poistenec") Benefit vo forme kupónu v hodnote 150 € na DNA Complex test od spoločnosti DNA ERA s.r.o. (ďalej len „Benefit"). Kupón bude poskytnutý tým poistencom Dôvery, ktorí oň požiadajú elektronicky na webovej stránke Dôvery k Benefitu.

2. Výška Benefitu

Benefit v hodnote 150 € (slovom: stopäťdesiat eur) poskytne Dôvera Poistencovi 1x v priebehu celej doby trvania Benefitu.

Upozornenie: V prípade, že Poistenec žiada opätovne o vydanie Benefitu, systém ďalší Benefit nevygeneruje. V prípade straty Benefitu môže Poistenec požiadať Dôveru o opätovné zaslanie pôvodne vygenerovaného Benefitu.

Upozornenie: Pri príležitostných predajných akciách spoločnosti DNA ERA nie je možné kombinovať zľavový kupón s inou zľavou.

3. Nárok na poskytnutie Benefitu má iba Poistenec, ktorý je v čase generovania Benefitu poistený v Dôvere

4. Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na nasledovný test od spoločnosti DNA ERA s. r. o.:

DNA Complex test (ďalej len „DNA Complex test").

5. Postup získania Benefitu:

a) Benefit je možné získať kliknutím na tlačidlo „Mám záujem" na webovej stránke Dôvery k Benefitu www.dovera.sk/dnaera.

b) Následne sa zobrazí stránka, na ktorej je potrebné zadať Vaše identifikačné číslo poistenca (IČP) z Vášho preukazu poistenca a e-mailovú adresu, na ktorú Dôvera zašle e-mail so zľavovým kupónom.

6. Postup uplatnenia Benefitu:

a) Benefit si môže Poistenec uplatniť na stránke spoločnosti DNA ERA pri online nákupe. Do nákupného košíka si pridá DNA Complex test.

b) V prvom kroku košíka zadá Poistenec vygenerovaný Benefit do poľa „Kód kupónu" a klikne na tlačidlo „Použiť kupón".

Zmena Kritérií a postupu získania a uplatnenia Benefitu

Dôvera si vyhradzuje právo meniť pravidlá poskytnutia a postup získania a uplatnenia Benefitu, prípadne Benefit bez náhrady zrušiť po predchádzajúcom odsúhlasení druhou zmluvnou stranou Benefitu - DNA ERA s. r. o. Toto právo môže Dôvera a DNA ERA s. r. o. uplatniť kedykoľvek počas platnosti Benefitu a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto pravidlá a postup získania a uplatnenia Benefitu. Zmeny pravidiel, postupu získania a uplatnenia Benefitu, prípadne zrušenie Benefitu sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Bratislava 31.1.2021