Úradná tabuľa

Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení

Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení

V rámci Nástroja na prepájanie Európy CEF Telecom vyhlásila Európska komisia na rok 2017 tri výzvy na podávanie projektov. Jednou z nich bola výzva Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia (EESSI) – Integrácia, kvalifikácia a nasadanie do prevádzky národných systémov sociálneho zabezpečenia s EESSI.
Čítajte ďalej
Štatút súťaže - Vyhraj knihy pre verných poistencov

Štatút súťaže - Vyhraj knihy pre verných poistencov

Čítajte ďalej
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítajte ďalej
Pevná sieť poskytovateľov

Pevná sieť poskytovateľov

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle Nariadenia Vlády 640/2008 Z.z. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2021.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2018 nasledovne:
Čítajte ďalej