Úradná tabuľa

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej „Nariadenie“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítajte ďalej
Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej staroslivosti

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej staroslivosti

Zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.
Čítajte ďalej
Kritériá pre schvaľovanie úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny

Kritériá pre schvaľovanie úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. zverejňuje kritériá, na základe ktorých postupuje pri schvaľovaní úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v súlade s § 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytnutých v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Čítajte ďalej
Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Návšteva ambulancie či nemocnice za hranicami Slovenska nie je ničím nezvyčajným. Či už sa rozhodnete plánovane podstúpiť zákrok v cudzine, alebo sa vám na dovolenke náhle zhoršil zdravotný stav, je dobré vedieť, aké pravidlá platia pri využití zahraničnej zdravotnej starostlivosti.
Čítajte ďalej
Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:
Čítajte ďalej