Veľká jarná súťaž

Pravidlá súťaže „VEĽKÁ JARNÁ SÚŤAŽ“

 1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Veľká jarná súťaž“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 25.4. do 29.4.2022

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:
s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do Súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.
 

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý počas trvania Súťaže napíše odpoveď na otázku dňa v Stories na Facebook stránke Dôvera zdravotná poisťovňa (každých 24 hodín iná platná otázka). Účastník súťaže musí odpovedať na otázku v daný hrací deň, kedy je otázka platná. Zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí sa zapojili do Súťaže v daný deň trvania Súťaže Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu vždy nasledujúci deň. Do Súťaže sa môže každý Účastník Súťaže zapojiť viac krát. Usporiadateľ vyžrebuje v súlade s bodom 5 týchto Pravidiel celkovo 5 výhercov.
 
Úplné znenie statusu:
VEĽKÁ FANÚŠIKOVSKÁ SÚŤAŽ S DÔVEROU ŠTARTUJE
Hrajte s nami o 5 skvelých cien počas celého týždňa: e-bicykel, e-kolobežku pobyt v kúpeľoch, smart hodinky, ergonomické ležadlo
Každý deň od pondelka do piatku zverejníme v Stories súťažnú otázku pre daný deň. Stačí, keď na ňu odpoviete priamo v Stories a ste v hre.
POZOR: Pre možnosť vidieť súťažné Stories, a tak aj účasť v súťaži musíte byť našim fanúšikom.
Víťazov žrebujeme vždy nasledujúci deň a zverejníme ich v Stories, tak nás pozorne sledujte!
Plné znenie Pravidiel Súťaže nájdete na:

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje počas trvania Súťaže vždy jedného výhercu, ktorý sa zapojil do Súťaže v predchádzajúcom dni, pričom posledného 5-teho výhercu vyžrebuje Usporiadateľ po skončení Súťaže dňa 30.4.2022.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovné výhry:
1 x  elektrokolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
1 x  smart hodinky Amazfit GTS 2
1 x  elektobicykel Ratikon
1 x  detské ergonomické ležadlo Babybjorn
1 x  pobyt v Bardejovských kúpeľoch pre dve osoby na dve noci

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude zverejnený vo facebook stories stránky Dôvera zdravotná poisťovňa a  vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresu bydliska za účelom doručenia výhry do súkromnej správy na Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.
 

8. Osobné údaje:

Odpovedaním na súťažnú otázku v Stories udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu užívateľského mena používaného na sociálnej sieti a údajov uvedených v komentári, ak obsahuje osobné údaje alebo fotografie za účelom zaradenia do súťaže a v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk .

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.
 

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 
V Bratislave, 25.4.2022