Kto všetko musí byť poistený

Zdravotne poistená musí byť každá osoba s trvalým pobytom na Slovensku. Výnimky neexistujú, no môžu nastať situácie, keď sa musíte poistiť inde ako na Slovensku.

Publikované: 01. 02. 2012

 Vznik zdravotného poistenia

Kto všetko musí byť poistený Zdravotne poistený je každý od narodenia. Bábätko je počas prvých 60 dní automaticky poistené v zdravotnej poisťovni matky. Do 60 dní od narodenia mu môžete vybrať aj inú zdravotnú poisťovňu. 

Chcete prihlásiť bábätko do Dôvery? Informácie nájdete tu.

Poistencom sa okrem toho stanete aj vtedy, ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a:

 • zaniklo vám zdravotné poistenie v štáte, kde ste boli doteraz zamestnaný,
 • ukončili ste živnosť a zdravotné poistenie v inom členskom štáte Európskej únie,
 • zaniklo vám zdravotné poistenie počas pobytu v cudzine, kde ste boli vyslaný služobne na obdobie dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov. Zároveň ste boli poistený na základe dohody so zamestnávateľom,
 • vaša žiadosť o dôchodok z iného členského štátu Európskej únie bola zamietnutá,
 • nepoberáte dôchodok z iného členského štátu Európskej únie, a preto tam už nie ste zdravotne poistený,
 • vrátili ste sa z cudziny, kde ste boli viac ako šesť kalendárnych mesiacov (po sebe plynúcich) a zaniklo vám tam vaše zdravotné poistenie.

Poistencom ste aj vtedy, ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Vzniká vám dňom:

 • nástupu do zamestnania u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku,
 • podania žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike,
 • poberania dôchodku v Slovenskej republike,
 • udelenia azylu,
 • začiatku školského roka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak (ak ide o zahraničného študenta, ktorý študuje na škole v SR),
 • umiestnenia maloletého cudzinca v zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia súdu,
 • vydania rozhodnutia o zaistení cudzinca na území Slovenskej republiky,
 • prevzatia do väzby alebo dňom nástupu do výkonu odňatia slobody na Slovensku.

Zánik zdravotného poistenia

Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zaniká vám deň pred tým, ako vám:

 • zanikne trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • vznikne zdravotné poistenie na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť zamestnanca,
 • vznikne zdravotné poistenie počas pobytu v cudzine, ak ste služobne vyslaný na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • vznikne oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v zahraničí,
 • vznikne zdravotné poistenie na území iného členského štátu Európskej únie z titulu podania žiadosti o dôchodok,
 • vznikne zdravotné poistenie na území iného členského štátu Európskej únie z titulu poberania dôchodku,
 • vznikne zdravotné poistenie v cudzine, ak sa dlhodobo zdržiavate v cudzine (za dlhodobý pobyt sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov).

Ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vám zaniká aj dňom:

 • ukončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • zániku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak ste boli služobne vyslaný na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ste zdravotne poistený počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
 • zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku,
 • zamietnutia žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike,
 • ukončenia poberania dôchodku v Slovenskej republike,
 • zániku azylu,
 • ukončenia štúdia na škole v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
 • prepustenia cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,
 • prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.


Najčastejšie sa pýtate

Za koho všetkého platí odvody štát?

Štát platí za svojich poistencov, takzvaných poistencov štátu. Tu je ich kompletný zoznam:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa,
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa),
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ rodičovského príspevku,
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,
 • azylant, 
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,
 • poberateľ príspevku za opatrovanie,
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,
 • cudzinec zaistený na území Slovenska,
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,
 • zvýhodnený zamestnanec, t.j.osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 príjem nižší ako 539,35 eur; v roku 2015 príjem nižší ako 552,08 eur.)
Čítať celú odpoveď
Aké sú minimálne odvody?

V roku 2015 je minimálna suma preddavku na zdravotné poistenie 57,68 €  (resp. 28,84 € osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac).

Viac sa dozviete v tomto článku.

Čítať celú odpoveď
Kto je považovaný za samoplatiteľa?

Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, ste vtedy, keď:

 • nie ste zamestnancom,
 • nie ste samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • nie ste poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát.
Čítať celú odpoveď
Prečo musím platiť odvody?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Čítať celú odpoveď
Kto musí platiť?

Verejné zdravotné poistenie je povinné, a preto má každý poistenec určené, kto za neho platí poistné.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Prečo sa poistiť u nás
Ako podať prihlášku
Konkrétne návody, ako platiť odvody
Práva a povinnosti poistenca