Čo je nové

1. Prestanú platiť množstvové limity a začnú platiť finančné limity. Tie sú pre rôzne skupiny pacientov rozdielne.

Bez názvu.png

2. Predpisovaný glukózový senzor musí byť kompatibilný s používanou pumpou.

3. Pri vstupe do systému v priebehu kalendárneho roka má diabetik s DM 1.typu nárok na pomernú časť prislúchajúceho limitu.

Príklad

Ak pacientovi lekár prvýkrát predpíše a poisťovňa uhradí CGM v októbri 2023, tak má nárok na pomernú časť prislúchajúceho ročného limitu. Teda limitu na tri mesiace (október, november, december 2023). Pri limite napr. 850 eur/rok to pre uvedeného pacienta predstavuje 850/12 x 3 = 212,50 eur.

4. Nie je možná preskripcia pomôcok CGM a FGM súčasne v jednom roku. Zmena z CGM na FGM (alebo naopak) je možná až po uplynutí ročného finančného limitu, t.j. v ďalšom kalendárnom roku.

Čo sa nemení

Naďalej zostávajú v platnosti indikačné obmedzenia pre skupiny pacientov:

 • deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1.typu
 • pacienti so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie s veľmi vysokým KV rizikom na liečbe pomocou inzulínovej pumpy (IP) s funkciou LGS / PLGM
 • dospelí pacienti DM 1.typu na IP alebo intenzifikovanej inzulínovej terapii (IIT)
 • tehotné ženy s DM 1.typu.

Po roku liečby sa úhrada glukózových senzorov prehodnotí

Aby ste mohli dlhodobo využívať glukózové senzory aj naďalej, je potrebné, aby váš ošetrujúci lekár po každom uplynutom roku, počas ktorého sa liečite pomocou CGM, podal žiadosť do zdravotnej poisťovne a vedel dokladovať:

 • dosiahnutý medicínsky prínos
 • že ste senzory používali minimálne počas 90 % dní, na ktoré vám boli v uplynulom roku predpísané a uhradené

Tieto podmienky stanovilo ministerstvo zdravotníctva v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ešte na začiatku roku 2022.

V tomto prípade sa rokom chápe „plávajúci“ rok od dátumu prvého schválenia glukózových senzorov.

Príklad

Ak vám lekár prvýkrát predpísal a zdravotná poisťovňa uhradila glukózové senzory v septembri 2022, tak váš diabetológ bude posielať do poisťovne žiadosť o pokračovanie v liečbe senzormi v septembri 2023.

Kritériá pre pokračovanie v liečbe pomôckami pre CGM (kontinuálny monitoring)

1) dôslednosť pacienta pri liečbe

 • využitie minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku
 • pravidelná návšteva odbornej ambulancie
 • spolupracujúci pacient

2) preukázaný medicínsky benefit

 • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (za predpokladu porovnania výsledku tou istou metódou); alebo
 • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30 %; alebo
 • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) alebo
 • zlepšenie variability

Kritériá pre pokračovanie v liečbe pomôckami pre FGM (okamžitý monitoring)

1) dôslednosť pacienta pri liečbe

 • 8 skenov za deň
 • pravidelná návšteva odbornej ambulancie
 • spolupracujúci pacient

2) preukázaný medicínsky benefit

 • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (za predpokladu porovnania výsledku tou istou metódou); alebo
 • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30 %; alebo
 • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) alebo
 • zlepšenie variability


Najčastejšie otázky a odpovede