Povinnosti poistenca

Aké sú povinnosti poistenca

Ak poistenec nemôže alebo nechce nastúpiť na plánovanú starostlivosť, je povinný oznámiť to poskytovateľovi čo najskôr, aby poskytovateľ mohol na tento termín naplánovať iného poistenca. Ak poistenec nenahlási relevantný dôvod nenastúpenia poskytovateľovi ani do 10 dní od plánovaného termínu, bude vyradený zo zoznamu.
Pokiaľ poistenec už plánovanú starostlivosť nepotrebuje (napríklad absolvoval potrebnú starostlivosť u iného poskytovateľa, či už zmluvného, nezmluvného alebo poskytovateľa z iného členského štátu EÚ), poistenec je rovnako povinný bezodkladne to nahlásiť poskytovateľovi, u ktorého je zaradený do zoznamu.
Ak poistenec požaduje posun termínu plánovanej starostlivosti, je povinný to nahlásiť poskytovateľovi čo najskôr.

Na koho sa obrátiť v prípade otázok?

Primárny kontakt pre poistenca je vždy poskytovateľ. Ten navrhuje zaradenie na zoznam a prideľuje a aktualizuje termíny.