Všeobecné pravidlá:

Je potrebné zaznamenať do zdravotnej dokumentácie informáciu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telekonzultácií?

Áno, pri všetkých výkonoch poskytnutých prostredníctvom telekonferencií je potrebné urobiť záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta. Okrem štandardných náležitostí dekurzu je potrebné uviesť aj spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako dohľadať časový údaj v online prostredí?

Aplikácie, ktoré umožňujú bezpečné zdieľanie dát, obsahujú aj prehľad (report), kedy prebehol videohovor (jeho začiatok aj trvanie). Údaj o začiatku hovoru (vyšetrenia) je nevyhnutné uviesť do zdravotnej dokumentácie.

Bude zakázaná kombinácia výkonov 11a a 70, ak som okrem vyšetrenia predpísal aj recept pre liek, ktorý pacient dlhodobo užíva?

Áno, bude to zakázané. Vždy je možné zaznamenať len jeden výkon v súvislosti s telekonzultáciami.

Aký rozdiel je medzi výkonmi 1b a 70 pri predpisovaní receptov? 

Výkon 70 je používaný v prípade, že pacientovi predpisujete liek, ktorý užíva už dlhšie ako 3 mesiace a užívanie tohto lieku sa nezmenilo (napr. zmena dávkovania) – teda pacient je bez komplikácií. Výkon 1b sa používa v prípade, že sa u pacienta pri dlho užívaných liekoch prejavujú menšie komplikácie a je nutné posúdiť jeho zdravotný stav, čo má za následok zmenu podávania indikovaného lieku (napr. zmena ATC skupiny lieku, dávkovania, sily lieku).

Je možné pri výkone 11a používať akékoľvek aplikácie, ktoré umožňujú prenos videa?

Zdravotná poisťovňa nemá možnosť posúdiť všetky videokomunikačné nástroje dostupné na trhu. Pri akomkoľvek nástroji, ktorý poskytovateľ ZS pri tejto službe používa, musí dodávateľ garantovať, že spĺňa všetky zákonné náležitosti platné v SR. Explicitne upozorňujeme na spracovanie osobných údajov, lebo tie zvyknú byť pri mnohých nástrojoch najcitlivejším problémom, čo môže mať dopad na kvalitu poskytovania ZS. Dôležitá je tiež jeho bezpečnosť z pohľadu úniku dát. Kontrolovať použité komunikačné nástroje však nebudeme.

Nižšie nájdete zoznam aplikácií, ktorých dodávatelia nám poskytli čestné prehlásenie, že spĺňajú všetky zákonné náležitosti a vedia poskytovateľom ZS garantovať ich bezpečnosť. Ako nám budú pribúdať čestné prehlásenia k ďalším aplikáciám, zoznam budeme priebežne aktualizovať:

  • CGM - Compogroup medical
Ktoré vyšetrenia je možné robiť prostredníctvom 11a?

Všetky vyšetrenia, kde nie je nevyhnutná prítomnosť pacienta z dôvodu potreby realizácie fyzického, prípadne invazívneho vyšetrenia a je postačujúci len vizuálny kontakt.

Stomatológia

V  dodatku máme úhradu výkonu 1 v cene 4,00 €.  Ak vykážem výkon 1b, uhradíte mi produkt, alebo budete robiť kontrolu na dodatok? Ako je to s výkonom 70?

V platnosti je aj výkon 1 v cene 4 €, ktorý máte zazmluvnený do 30.6.2020. Zároveň môžete vykazovať výkon 1b za 160 bodov v cene bodu 0,027 € (4,32 €) a výkon 70 za 40 bodov v cene bodu 0,027 € (1,08 €). Takže budeme akceptovať 1, 1b aj 70.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Môžem fakturovať výkon 1b (nakoľko tento výkon nám dala VšZP), aby som nemusel fakturovať iný produkt do každej zdravotnej poisťovne?

Výkon 1b sme vám dali aj my v zmysle poslednej verzie zverejneného stanoviska za 160 bodov v cene bodu 0,027 € (4,32 €).

Budete za apríl uznávať každú 1 (160b) a zároveň 1b podľa nového (160b)?

Áno.

Bude zakázaná kombinácia výkonu 1 s novými výkonmi 1b, 1c, 11a, 70?

Áno, kombinácia výkonu 1 a výkonov 1b, 1c, 11a a 70 nie je možná.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast a pre dospelých a gynekológia

Mám fakturovať ako v 3/2020, alebo mám dávať aj nový výkon 1b a akou cenou mi budú výkony hradené?

Za apríl budeme akceptovať aj 1 v zmysle pôvodného stanoviska. Od 1.5.2020 budeme akceptovať len výkony telemedicíny v zmysle číselníka NCZI tzn. 1b, 1c, 11a a 70.

Akou cenou bude hradený výkon 64?

Výkon 64 bude hradený cenou bodu pre nekapitovaného poistenca, resp. poistenca EÚ. Výsledná cena sa bude pohybovať na úrovni 1,50 – 1,70 €.

Bude mi uhradený príplatkový výkon 64 aj v prípade, ak je základný výkon hradený v rámci kapitácie?

Áno, príplatok bude uhradený napriek tomu, že výkony 4 až 8 sú u všeobecných lekárov pre dospelých hradené v rámci kapitácie.

Vzťahuje sa na výkony telemedicíny aj príplatok 64 - tzv. finančný koridor v zmluvách s pediatrami?

Nie, výkony telemedicíny  a príplatok 64 hradíme nad rámec tzv. finančného koridoru.