Od 1. apríla 2021 si poistenci, ktorí k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšili šesť rokov veku, začnú uplatňovať limit spoluúčasti už pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.

Týka sa to liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Úhrada poistenca bude po novom bez prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu (§ 87a ods. 2 až 4 novely zákona z 5. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z.).

Doplatok vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu uhradí poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti zdravotná poisťovňa. Výšku tohto doplatku je poskytovateľ lekárenskej starostlivosti povinný uviesť v poznámke dispenzačného záznamu.

Nárok na limit spoluúčasti musí poistenec preukázať predložením preukazu poistenca, vydaným občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje.

Podmienky na uplatnenie limitu spoluúčasti:

  • poistenec k prvému dňu kalendárneho štvrťroka ešte nedosiahol šesť rokov veku,
  • ide o poistenca SR, teda nie poistenca EÚ
  • produkt je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia (spôsob úhrady = S podľa platného Zoznamu kategorizovaných liekov, resp. Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín - ďalej len „kategorizačné zoznamy"),
  • liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina sa nachádzajú v príslušných kategorizačných zoznamoch
  • súčasne existuje aj úhrada od zdravotnej poisťovne (CenaVykazana>0),
  • na preskripčnom zázname sa DovodUhradyPacienta nerovná JASAM alebo NEZML,
  • dátum výdaja je od 1.4.2021 vrátane

V snahe čo najviac vám pomôcť zvládnuť novú situáciu bez zbytočných nedorozumení pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetík, zavádzame kontroly dodržiavania uplatňovania limitu spoluúčasti. Viac sa o nich dočítate na tejto stránke.