Ministerstvo zdravotníctva SR na základe podnetov zo strany zástupcov odborných spoločností, Národného centra zdravotníckych informácií a zdravotných poisťovní pripravilo a následne po spripomienkovaní zúčastnenými stranami zverejnilo na svojom webovom sídle https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 v časti Opatrenia a Rozhodnutia dňa 15.2.2022 Rozhodnutie č. Z012564 (ďalej len „Rozhodnutie"), ktorým upravuje predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny nasledovne:

1. Všeobecný lekár môže predpísať humánny liek (ďalej len "Liek"), zdravotnícku pomôcku (ďalej len "Pomôcku") a dietetickú potravinu (ďalej len "Dietetikum"), ktoré sú viazané na odbornosť lekára, len na základe odporúčania odborného lekára vydaného pred 1.1.2022 do doby platnosti odporúčania, ktorá nesmie prekročiť 12 mesiacov.

2. Ak pacient potrebuje Liek/Pomôcku/Dietetikum, ktoré sú viazané na odbornosť lekára, odborný lekár je povinný predpísať ich pacientovi vždy po lekárskom vyšetrení súvisiacom s indikovanou liečbou.

3. Odborný lekár môže po vzájomnej dohode (ďalej len „poverujúci lekár") poveriť preskripciou iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára (ďalej len „poverený lekár"). Poverenienemusí mať písomnú podobu.

Poverujúci lekár vyznačí poverenie:

 • v elektronickom zázname o poskytnutí AZS alebo ÚZSalebo
 • v lekárskej správe alebo prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivost

Poverenie sa vydá najdlhšie na dva mesiace.

V preskripčnom zázname sa bude atribút nazvaný „kód odporúčajúceho lekára" používať na vykazovanie „kódu poverujúceho lekára" a „kód PZS odporúčajúceho lekára" na vykazovanie „kódu PZS poverujúceho lekára", a to až do vydania vyššej verzie služby eRecept (V6).

4. Predpisujúci lekár je pri prepustení pacienta z ÚZS a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len "ÚPS") povinný v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami predpísať Liek, Pomôcku (vrátane individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky - ďalej len "IVZP") a Dietetikum, ktoré boli indikované počas hospitalizácie a ich podávanie je nevyhnutné aj po prepustení osoby z ÚZS.

Liek, Pomôcka (vrátane IVZP) a Dietetikum musia byť uvedené v prepúšťacej správe. Predpisujú sa v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní.

5. Predpisujúci lekár je pri predpisovaní Lieku/Pomôcky (vrátane IVZP)/Dietetika pri prepustení osoby z ÚZS a pri poskytovaní ÚPS oprávnený písomne poveriť preskripciou a vytvorením preskripčného záznamu iného lekára, a to aj lekára, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, ale zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, tzv. „neatestovaného lekára".

6. V prepúšťacej správe môže byťuvedené poverenie pre všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na predpisovanie Lieku/Pomôcky/Dietetika; a to najdlhšie na dobu 6 mesiacov odo dňa prepustenia z ÚZS.


Aby sme našim poistencom zabezpečili aj po novele zákona a po nadobudnutí účinnosti Rozhodnutia dostupnosť Liekov, Pomôcok a Dietetík, zaujali sme k ďalším nižšie uvedeným bodom nasledovné stanovisko:

a) Platnosť odporúčania odborného lekára pri trvalej a nezvratnej inkontinencii a stómii

 • Odporúčania odborných lekárov vystavené pri trvalej a nezvratnej inkontinencii a stómii pred 1.1.2022 budeme akceptovať neobmedzene.

b) Platnosť preskripčných záznamov s poznámkou „REPETATUR" vystavených v roku 2021

 • Platnosť preskripčných záznamov s poznámkou „REPETATUR" vytvorených v roku 2021 zostáva nezmenená (teda maximálne jeden rok) bez ohľadu na to, či ide o preskripčný záznam s odporúčaním odborného lekára, alebo bez neho.

c) Poverenie iného lekára predpisom omamných látok II. skupiny a psychotropných látok II. skupiny

 • Poverenie platí 12 mesiacov.

d) Aj poverený lekár môže vytvoriť opakovaný recept (preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR") s platnosťou 1 rok

 • Takýto postup je možný v prípade, ak sa v poverení jasne uvedie.

e) Povinnosť pri prepustení pacienta z ÚZS

 • Predpisujúci lekár musí mať úväzok evidovaný v registri Dôvery.
 • Poverenie môže byť realizované aj počas hospitalizácie, napríklad v rámci konzília a uplatnené pri predpise pri prepustení z nemocnice.
  Príklad: Pacient leží na internom oddelení, z nevyhnutného neurologického vyšetrenia vyplynie predpis liekov viazaných na odbornosť neurológa, tak neurológ poverí lekára z interného oddelenia k predpisu liekov na 30 dní pri prepustení z nemocnice. Rozsah poverenia musí byť zaznamenaný v dokumentácii.
 • Poskytovateľ si musí sám organizačne zabezpečiť lekárov oprávnených predpisovať a technicky zabezpečiť vytváranie elektronických preskripčných záznamov.