Pacientka bola odoslaná do diabetologickej ambulancie svojím všeobecným lekárom pre vyššie hodnoty glykémie nalačno (7,96 mmol/l) zistené počas preventívnej prehliadky. Anamnesticky sa potvrdila zvýšená rodinná záťaž pre diabetes mellitus 2. typu zo strany starej mamy.

V objektívnom náleze dominovala najmä obezita – telesná hmotnosť bola 92 kg pri výške 165 cm. Vypočítaná hodnota BMI bola 33,82 kg/m2, obvod pása 114 cm. Z objektívneho a laboratórneho nálezu bolo badateľné, že u pacientky ide o plne rozvinutý metabolický syndróm a novodiagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu.

Ako prvú preto pacientka po diagnostike absolvovala edukáciu o každodennom režime diabetika v ambulancii diabetológa, zahŕňajúcu úpravu stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity so snahou pozitívne ovplyvniť telesnú hmotnosť. Farmakoterapia začala liekom prvej voľby, teda metformínom a pacientka súhlasila so zaradením do programu DôveraPomáha diabetikom.

Kontrola po štyroch mesiacoch

Prvú kontrolu absolvovala pacientka po štyroch mesiacoch od diagnostikovania. Vďaka edukácii upravila stravovanie, snažila sa aj dodržiavať odporúčania pre pohybovú aktivitu, aj keď uznávala rezervy v tejto oblasti. V objektívnom náleze a potvrdil pokles hmotnosti o 5 kg a redukcia obvodu pása na 110 cm. Celkovo sa pacientka cítila spokojná a motivovaná, nakoľko videla úspechy v zmene životného štýlu.

Kontrola po roku

U pacientky aj po roku od diagnostiky ochorenia pretrvávalo odhodlanie pre zmenu životného štýlu. Dosiahla ďalší pokles hmotnosti až o 7 kg, hodnota obvodu pásu bola 100 cm a BMI index klesol na 29,41 kg/m2. Objektívny nález bol fyziologický, hodnoty krvného tlaku v norme. Pacientka v tomto čase už absolvovala kompletný edukačný cyklus.

Selfmonitoring dodržiavala podľa odporučení 1× týždenne. Laboratórna hodnota glykémie nalačno vykazovala 5,33 mmol/l a postprandiálna glykémia hodnotu 6,2 mmol/l. Hodnoty glykovaného hemoglobínu svedčili o optimálnej metabolickej kompenzácií diabetu – HbA1c podľa DCCT 5,9 %, IFCC 43 mmol/mol. V tejto dobe bola pacientka na liečbe metformínom v redukovanej dávke 850 mg 1× denne.

Kontrola po dvoch rokoch

Ako ukázala kontrola po dvoch rokoch, efekt kombinácie medicínskej a nemedicínskej edukácie bol dlhodobý. Pacientka naďalej dodržiavala odporúčané postupy naučené z edukačného programu (napr. systém počítania sacharidových jednotiek) a jej hmotnosť bola o 15 kg nižšia, ako v čase diagnostikovania jej diabetu.

Súčasná hmotnosť pacientky je o ďalších 15 kg nižšia. Z pôvodných 94 kg má dnes už len 64 kg.

Kazuistika potvrdzuje, že spolupráca diabetológa a edukátora prináša želané výsledky. Pacient má možnosť získať dostatok overených a zrozumiteľných informácií, aby bol podporovaný k dodržiavaniu odporúčaní lekára a adherencii k liečbe.

Kompletnú kazuistiku aj s klinickými výsledkami nájdete v tomto článku časopisu Kazuistiky v diabetologii 3/2021.