Tentoraz sú zamerané na dodržiavanie indikačných obmedzení u bisfosfonátov (konkrétne u kyseliny ibandrónovej, risendrónovej a zoledrónovej) a iných liečiv ovplyvňujúcich stavbu a mineralizáciu kostí (konkrétne u monoklonálnej protilátky denosumab). Ide o:

  1. Kontrolu indikačného obmedzenia pri predpise liekov s účinnou látkou kyselina ibandrónová (ATC skupina M05BA06, doplnok ATC: p. o. 150 mg, parent. sol inj 3 mg a parent. con inf 6 mg)
  2. Kontrolu indikačného obmedzenia pri predpise liekov s účinnou látkou kyselina risendrónová (ATC skupina M05BA07, doplnok ATC: p. o. 35 mg
  3. Kontrolu indikačného obmedzenia pri predpise liekov s účinnou látkou kyselina zoledrónová (ATC skupina M05BA08, doplnok ATC: parent. 5 mg)
  4. Kontrolu indikačného obmedzenia pri predpise liekov s účinnou látkou denosumab (ATC skupina M05BX04, doplnok ATC:parent. 60 mg/ml)

Všetky vyššie uvedené ATC skupiny majú rovnaké indikačné obmedzenie:

Hradená liečba sa môže indikovať pri:

a) postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
b) osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
c) patologických zlomeninách z osteoporózy,
d) úbytku kostnej hmoty v súvislosti s hormonálnou abláciou u mužov s karcinómom prostaty (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -1,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA).

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku.

V prípade, že sa pri predpise liekov s účinnou látkou:

  1. kyselina ibandrónová (ATC skupina M05BA06, doplnok ATC: p. o. 150 mg, parent. sol inj 3 mg a parent. con inf 6 mg)
  2. kyselina risendrónová (ATC skupina M05BA07, doplnok ATC: p. o. 35 mg)
  3. kyselina zoledrónová (ATC skupina M05BA08, doplnok ATC: parent. 5 mg)
  4. denosumab (ATC skupinaM05BX04, doplnok ATC: parent. 60 mg/ml

nenájde vo vykázanej zdravotnej starostlivosti za posledných 24 mesiacov výkon 5331 denzitometria, zobrazí sa varovanie:

„Podmienkou hradenej liečby je absolvovanie centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov".

Veríme, že vám nové kontroly pomôžu predchádzať chybám, s ktorými sa často stretávame pri revíznej činnosti.