Zámeny bezlepkových potravín a surovín (ďalej len „bezlepková potravina") budú dovolené iba pre produkty z podskupín: V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4 a iba v rámci týchto podskupín.

Legislatíva zavádza tiež možnosť zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1-B5)

a) v množstve podľa preskripčného záznamu (ďalej len „PZ") a
b) v limite podľa diagnózy (ďalej len „DG").

Zámena je možná v rámci podskupiny, ale aj v rámci triedy, vzhľadom na príslušný stupeň inkontinencie, t.j. nasledovne:

  • Pri DG U99.01 (druhý stupeň inkontinencie) sa môžu navzájom zamieňať pomôcky z podskupín B1.1, B2.1, B2.2, B4.
  • Pri DG U99.02 a U99.03 (tretí stupeň inkontinencie) sa môžu navzájom zamieňať pomôcky z podskupín B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5.

Náhrady skontrolujú pri výdaji lekárne a výdajne.

Nové kontroly pre operáciu UlozPreskripcnyZaznam - pomôcka pre lekárov pri predpise inkontinenčných pomôcok

S úmyslom pomôcť lekárom pri dodržiavaní legislatívy súvisiacej s predpisom inkontinenčných pomôcok, zaviedli sme v module eRECEPT tieto kontroly na vstupe, t.j. pri ukladaní preskripčných záznamov:

Pri metóde UlozPreskripcnyZaznam sa započítavajú do finančného limitu a množstvového limitu (ak sú z podskupín B1.2 a B5):

  1. všetky nevydané nestornované platné preskripčné záznamy, ktoré je možné v rámci aktuálneho kalendárneho mesiaca vyzdvihnúť, vrátane platných preskripčných záznamov z predošlého kalendárneho mesiaca, pokiaľ si ich pacient nevyzdvihol;
  2. všetky blokované platné preskripčné záznamy, ktoré je možné v rámci aktuálneho kalendárneho mesiaca vyzdvihnúť, vrátane platných blokovaných preskripčných záznamov z predošlého kalendárneho mesiaca, pokiaľ si ich pacient nevyzdvihol;
  3. všetky opakované recepty, ak dátum prvého výdaja alebo nasledujúceho výdaja padne do aktuálneho kalendárneho mesiaca. Do sumára berieme celé obdobie, kým neprebehne prvý výdaj a takisto celé obdobie, kým neprebehne nasledujúci výdaj od uplynutia periódy;
  4. všetky dispenzačné záznamy, ktoré vznikli v priebehu aktuálneho kalendárneho mesiaca.

Podrobnosti k limitom týkajúcich sa inkontinenčných pomôcok uvádza Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.1.2022 do 31.3.2022 v časti 2 - Limitové tabuľky: Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.
Limit skupiny B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču

tabulka-3.PNG

Upozornenie: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok je nutné pravidelne sledovať z dôvodu štvrťročnej aktualizácie MZ SR.