Vzhľadom na trvanie krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia covid-19 na území Slovenskej republiky, je oprávnený predpísať kategorizovaný liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu ošetrujúci lekár.

Takéto oprávnenie má aj sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Pri takomto predpisovaní sa preskripčné a indikačné obmedzenia (ďalej len „PO“ a „IO“) neuplatňujú (§119 ods. 26 a 27 zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach).

Podľa platného Zoznamu kategorizovaných liekov (ďalej len „ZKL“) sú lieky s účinnou látkou inozín čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou, majú preskripčné obmedzenia na odbornosti ALG, DER, INF, ONK, PED, TRN a taktiež sú aj indikačne obmedzené.

Zdravotná poisťovňa poistenca pri ochorení covid-19 na základe vyššie uvedených právnych ustanovení (§119 ods. 26 a 27 zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) nepodmieňuje čiastočnú úhradu lieku s účinnou látkou inozín dodržaním IO a PO, t.j. lieky môže predpísať aj všeobecný lekár, pričom nie je potrebné v predpise uviesť, že liek hradí pacient.

Do poznámky v preskripčnom zázname odporúčame uviesť: „Mimoriadna situácia;      § 119 ods. 26 a ods. 27 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

Lekáreň, ktorá realizuje výdaj takto predpísaných liekov, nepožaduje od pacienta ich plnú úhradu, pacient zaplatí len doplatok podľa platnej kategorizácie.

Ak lekár z nejakého objektívneho dôvodu vyznačí v predpise, že si liek pacient hradí sám, poistenec zaplatí v lekárni liek v plnej výške.