Býva príčinou zamietnutia kúpeľnej starostlivosti, čomu chceme predísť.

Podľa Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť je skupina VII/9 - Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený - určená pre sústavne liečených poistencov s diagnózami M40.00 – M40.59, M43.00 – M43.99, M47.00 – M53.99.

Jednou z našich povinností pri schvaľovaní kúpeľného návrhu je na osobnom účte poistenca overiť, či bol v minulosti sústavne liečený na vymenované ochorenia. Z vykázanej zdravotnej starostlivosti by malo vyplynúť, že sa pacient sústavne lieči na niektorú z legislatívou určených diagnóz.

V súvislosti s vylepšením schvaľovania sme zaznamenali zvýšený počet neschválení kúpeľných návrhov  práve z dôvodu neexistencie sústavnej liečby definovanej špecifickou diagnózou. V takýchto prípadoch sa najčastejšie vyskytuje liečba pacienta na nešpecifickú diagnózu M54 (Bolesť chrbta. Dorzalgia). Táto diagnóza nespadá do nároku na kúpeľnú liečbu.

Pre rýchle a pohodlné schvaľovanie návrhov na tento typ kúpeľnej liečby si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri vykazovaní kódov diagnóz do zdravotnej poisťovne postupovali podľa zásady vykazovania čo najšpecifickejšej diagnózy pre ktorú je liečba v danom čase (sústavne) poskytovaná, teda diagnóz M40.00 – M40.59, M43.00 – M43.99, M47.00 – M53.99. Predídete tak neschváleniu kúpeľnej liečby svojich pacientov.