Aby ste sa vedeli chybám vyhnúť, od júla tiež upravujeme chybové hlásenia tak, aby predpisujúci lekár pri ukladaní preskripčného záznamu presne vedel, ktorú z podmienok predpisu nedodržal.

Podľa toho, o ktorú podmienku indikačných obmedzení (ďalej len IO) ide, sa zobrazí chyba označená ako „%1“, alebo druhá chyba „%2“.

Doteraz sme pri kontrole IO zobrazovali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti iba jedno chybové hlásenie. To zahŕňalo všetky podmienky predpisu a úhrady liekov, pričom porušená mohla byť napríklad iba jedna z podmienok.

V prípade zobrazenia chybového hlásenia závažnosti „Chyba“, je možné uložiť preskripčný záznam využitím funkcie „vynútený zápis“, ak sú v zdravotnej dokumentácii uvedené také skutočnosti, ktoré oprávňujú lekára pokračovať v liečbe. Do poznámky „vynúteného zápisu“ je potrebné uviesť odôvodnenie.

Ak by boli u nižšie uvedených ATC skupín zrušené indikačné obmedzenia, tak by pre úhradu liekov boli rozhodujúce indikácie a ďalšie náležitosti uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

Veríme, že takto upravené kontroly indikačných obmedzení vám pomôžu k identifikácii porušenej podmienky pri ukladaní preskripčného záznamu.

Úprava chybových hlášok sa týka predpisu liekov indikovaných na liečbu: