VEREJNÝ PRÍSĽUB

všetkým zmluvným poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore 015 - oftalmológia (ďalej len „poskytovateľ), že im po splnení všetkých podmienok pre získanie odmeny uvedených v tomto verejnom prísľube uhradíme dodatočnú jednorazovú odmenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť („ďalej len „odmena“).

Výška odmeny je 5.000 eur (slovom: päťtisíc eur) pre každého poskytovateľa, ktorý splní všetky podmienky pre získanie odmeny uvedené v tomto verejnom prísľube.

Podmienky pre získanie odmeny:

1.  V sledovanom období január 2024 až marec 2024 (ďalej len „sledované obdobie“) poskytovateľ poskytne zdravotnú starostlivosť maloletým poistencom tak, že:

  • Percentuálne vyjadrený podiel maloletých poistencov oproti všetkým poistencom Dôvery, ktorým poskytne  zdravotnú starostlivosť v sledovanom období, bude minimálne o 5 % vyšší ako percentuálne vyjadrený podiel maloletých poistencov oproti všetkým poistencom Dôvery, ktorým poskytol zdravotnú starostlivosť za obdobie január 2023 až marec 2023, pričom poskytovateľ  musí v sledovanom období poskytnúť zdravotnú starostlivosť najmenej 200 poistencom Dôvery.

Alebo

  • Percentuálne vyjadrený podiel maloletých poistencov oproti všetkým poistencom Dôvery, ktorým poskytne zdravotnú starostlivosť v sledovanom období, bude minimálne 30 %, pričom poskytovateľ musí v sledovanom období poskytnúť zdravotnú starostlivosť najmenej 100 poistencom Dôvery.

Alebo

  • Celkový počet maloletých poistencov, ktorým poskytne zdravotnú starostlivosť v sledovanom období bude minimálne o 50 vyšší oproti počtu maloletých poistencov, ktorým poskytol zdravotnú starostlivosť za obdobie január až marec 2023.

(ďalej len „podmienka č. 1 pre získanie odmeny“)

2.  Poskytovateľ na výzvu Dôvery preukáže do 20.6.2024 platný doklad o zakúpení, resp. prenájme aspoň jedného z ďalej uvedeného prístrojového vybavenia na ošetrovanie maloletých poistencov: ručná štrbinová lampa, ručný tonometer, ručný kerato/refraktometer, nepriamy oftalmoskop so šošovkou (ďalej len „podmienka č. 2 pre získanie odmeny“).

3.  Poskytovateľ uzatvorí s Dôverou dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe ktorej poskytovateľ poskytuje poistencom Dôvery zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 015 - oftalmológia (ďalej len „dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“) za účelom úhrady odmeny (ďalej len „podmienka č. 3 pre získanie odmeny“).


Dôvera v mesiaci máj 2024 vyhodnotí splnenie podmienky č. 1 pre získanie odmeny na základe údajov vykázanej zdravotnej starostlivosti, ktorú Dôvere vykázali poskytovatelia.
Tých poskytovateľov, ktorí splnili podmienku č. 1 pre získanie odmeny vyzve Dôvera v mesiaci máj 2024  prostredníctvom e-mailu alebo cez elektronickú pobočku Dôvery na preukázanie platného dokladu o zakúpení, resp. prenájme aspoň jedného prístrojového vybavenia na ošetrovanie maloletých poistencov v zmysle podmienky č. 2 pre získanie odmeny.

Po preukázaní platného dokladu o zakúpení, resp. prenájme aspoň jedného prístrojového vybavenia na ošetrovanie maloletých poistencov v zmysle podmienky č. 2 pre získanie odmeny, Dôvera zašle poskytovateľovi najneskôr v mesiaci júl 2024 návrh dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti za účelom úhrady odmeny.

Odmena bude poskytovateľovi uhradená na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti dodatku v zmysle podmienky č. 3 pre získanie odmeny.


Podpísaný verejný prísľub na stiahnutie