Preto s účinnosťou od 01.11.2023 do 30.06.2024 * vydávame toto stanovisko:

1) Vyšetrenie skríningovým antigénovým testom

Zdravotná poisťovňa uhradí všeobecnému lekárovi pre dospelých, všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, gynekológovi, špecialistovi (s výnimkou MOM), pracoviskám UP1, UP2, organizátorovi APS, zubnému lekárovi výkon 629a: Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 v hodnote 5,20 Eur v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:

Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2, vrátane použitia osobných ochrannch pracovných prostriedkov a dezinfekcie.

Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník.

Podmienky úhrady výkonov 629a:
 • je indikovaný na základe klinickej (nie výlučne epidemiologickej) indikácie ošetrujúceho lekára;
 • uhrádza sa u symptomatického pacienta s klinickými príznakmi respiračného syndrómu;
 • vykazuje sa s diagnózou U07.1 alebo U07.2;
 • uhrádza sa u jedného poistenca maximálne 2-krát za 30 dní;
 • bol zrealizovaný za pomoci certifikovaného antigénového testu;
 • výkon sa akceptuje iba u kapitovaného poistenca

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku,
 • jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Poskytovateľ v prípade pozitívne testovaného poistenca zabezpečil ďalší manažment starostlivosti o pacienta.

2) Očkovanie proti covidu-19

Výkon 252K: Očkovanie proti covidu-19 v očkovacích centrách

Hodnota výkonu: 7,50 Eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • platí pre očkovacie centrá ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré sú zverejnené na stránke MZSR a zabezpečujú skladovací reťazec, uskladnenie a distribúciu vakcín a zároveň platí pre očkovacie centrá, ktoré nezabezpečujú skladovanie vakcín
 • vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou poistenca, nezmluvní poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti**
 • ak očkovanie v očkovacom centre vykonáva poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti a/alebo poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, výkon sa uhrádza aj u ním nekapitovaných poistencov
 • výkon očkovania je hradený aj pre poistencov EU s registrovaným formulárom S1 a poistencov s dlhom na poistnom.
 • poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti covidu-19 v podmienkach Slovenskej republiky" v platnom znení
 • výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód očkujúceho lekára.
 • výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 3-krát za posledných 12 mesiacov, vo veku od 18.rokov 4-krát za posledných 12 mesiacov
 • poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7* (* podľa dg. použitej vakcíny) a s kódom očkovacej látky v množstve „1" s cenou „0".
 • poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov
 • zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme v eZdravie
**Podmienky úhrady pre nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • nezmluvný poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti vopred kontaktuje zdravotnú poisťovňu
 • zašle zdravotnej poisťovni:
 1. Povolenie vydané príslušným orgánom (MZ SR, VÚC)
 2. Kód lekára a kód PZS pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 3. Zmluvu o bankovom účte

Poskytovateľ vykazuje poskytnutú zdravotnú starostlivosť 1-krát za kalendárny mesiac, v ktorom zdravotnú starostlivosť poskytol, a to do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhrada za zdravotnú starostlivosti je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorá je formálne a vecne správna.

Kódy diagnóz podľa použitej vakcíny:

Vakcína   Kód diagnózy
Comirnaty Z25.70
ModernaZ25.71
Vaxzevria (AstraZeneca) Z25.72
Johnson&Johnson Z25.73
NuvaxovidZ25.75

*Kód očkovacej látky:

 • C6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
 • C6261D Covid-19 vakcína Moderna injekčná disperzia dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6492D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6491D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml
 • C6807D COVID-19 Vaccine Janssen , očkovacia látka proti COVID19 sus inj 10x2,5ml
 • C7422D COVID-19 Vaccine Janssen , očkovacia látka proti COVID19 sus inj 20x2,5 ml
 • C9117D Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu , con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.)
 • C9116D Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu , con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.)
 • C8881D Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia, dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.)
 • C8882D Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia, dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.)
 • C9350D Nuvaxovid injekčná disperzia dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.)
 • C1945E Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia, dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.)
 • C1986E Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)
 • C2011E Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia, dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.)
 • C4298E Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia, dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.)

3) Testovanie pacientov na covid-19 v nemocniciach

Zdravotná poisťovňa uhradí výkon 1A08104: SARS-CoV-2, dôkaz nukleovej kyseliny rýchlou automatizovanou point of care (POC) molekulárno-biologickou metódou v prípade klinického podozrenia na covid-19 (U07.2) v hodnote: 30 Eur.

Výkon je určený pre odber biologického materiálu a dôkaz nukleovej kyseliny vírusu SARS-CoV-2 POC molekulárno-biologickou metódou s hodnotením pomocou prístroja v prípadoch prítomnosti klinických príznakov zaznamenaných v zdravotnej dokumentácii, vrátane použitia ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie. Výsledok sa vydáva kvantitatívne s uvedením jednotiek.

Vyšetrenie touto metódou je hradené u subjektov hospodárskej mobility, ktoré majú zazmluvnené odbornosti: 184, 975, 976, 977 a ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby v odbornostiach: 001, 007, 009.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí vyšetrenie indikovať v súlade s Usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancie urgentného príjmu a prijímacích oddelení/ ambulancií nemocníc.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

*Platnosť a účinnosť nášho stanoviska závisí od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálnej situácie zmeniť alebo doplniť.